אוֹצָרוֹת
1949 14 ביולי

במכתבו לבנו דן הרב וינגוט בהלכות הקשורות לשיפוץ ולבנייה בתקופת בין המצרים

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

במכתב לבנו אברהם דוד דן הרב וינגוט בענייני שחיטת בהמה, בפעולות שמותר לעשות בתקופת בין המצרים בנושא שיפוץ ובנייה של בית וכן בנושא חוק הרבנות. הוא מעדכן על העברת סכום כסף עבור עופות וביצים ועבור הוצאות החתונה של הבת לאה ומשתף בסיפור של התרת אישה לנישואים בזכות הטיפול שלו בהשגת הגט מבעלה הראשון. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית

במכתב לבנו אברהם דוד דן הרב וינגוט בענייני שחיטת בהמה, בפעולות שמותר לעשות בתקופת בין המצרים בנושא שיפוץ ובנייה של בית וכן בנושא חוק הרבנות. הוא מעדכן על העברת סכום כסף עבור עופות וביצים ועבור הוצאות החתונה של הבת לאה ומשתף בסיפור של התרת אישה לנישואים בזכות הטיפול שלו בהשגת הגט מבעלה הראשון. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה שבעה עשר בתמוז תש"ט

[עמוד 1]
לבני חביבי היקר ונעלה מורה"אד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' ולזו"כ [ולזוגתו כלתי]
מרת רחל תחי' ויוח' [ויוצאי חלציך] שיחי'
קבלנו תמול ארגז והירקות ופירות ותודה לכם יקירים
כן קבלנו תמול המכתב שנשלח ע"י כלתי רחל תחי' [תחיה] ע"י הבחור
בני ראובן הלך אתו ומצא תיכף דירה אצל צבי שמש, והי [והיה]
שבע רצון ונסע חזרה באותו היום[.]
בדבר שאלתך בהמה שקבלה שיתוק היינו גילמט[?] מה דינה
והיכן מקור דין זה באמת סמכתי את זה לדין שגרימה המבואר
בש"ע סי' ל"ב אמנם ראיתי בתשובת מהרש"א ח"ג סי רמ"ב שכתב
במפתחות בהמה שגוררת רגליה ואי' [ואינה יכולה] לזוז ברגלים כלל והרופא אמר
שעבר עלי' [עליה] רוח רעה ועי"ז [ועל ידי זה] אבדה כל הרגשה והיא כמו מת גילעמט
אם יש לאסור הבהמה ע"כ [עד כאן] המפתחות ובתוך התשובה כתב כפי
שהרופאים אומרים דזה גרע משגרונא [כאב הירכים] והו"ל [והוה ליה] כנטלה רגלי' [רגליה] כיון
דאפס כל החיות מהם וכתב שאין להאמין לרופאים בענינות טרפות
כלום והוא בכלל אומרם אין להוסיף על הטרפות אבל עכ"פ [על כל פנים] יש לחוש
לבדוק לכתחלה הדק היטב שגם לשמוע מהרופא ובאמת שברונא
היא ענין קרעמפין [התכווצויות] וזכור אני שכתבתי ענין זה פעם וקשה
לי כעת לחפש וכמדומה לי שכתבתי לבני שכתב שיחי' [שיחיה] וקשה לי
לחפש ולברר וחזון למועד
וכן אם מותר לשפץ לצבוע בית בין המצרים ולבנות תדע שדין
זה מבואר בסי'[מן] תקנ"א או"ח [אורח חיים] ס"ק ב, ויש מחמירים אף מי"ז
בתמוז כל ענינים של שמחה אבל מעיקר הדין אין זה רק
מר"ח [מראש חודש, כלומר מראש חודש אב] ואילך וג"כ [וגם כן] מחמירים ואין עוברים מדירה והכל מטעם
שלא מסמנין [מסמנים] מילתא [דבר] ואין לעורר שמחה להם
ובדבר צריף שהי' [שהיה] פעם בית דירה והפכוהו לבית המדרש ושוב
בנו אח"ז [אחרי זה] בניין ביהכ"נ [בית הכנסת] אם מותר לעשות עתה ולהפוך שוב
הצריף הזה לגור בתוכו צריכים לדעת אם בעת שעשו
את זה לבית המדרש הקדישו בלא שום תנאי רק שיהי'
בתוכו בית המדרש אז קשה להפוך א"ז [את זה] שוב מקום לגור
אבל בעת שהפכו הצריף לביהמ"ד [לבית המדרש] הי' [היה] רק באופן זמני שלא
הי' [היה] להם מקום להתפלל ותיכף הי' [היה] בלבם שזה רק על זמן
עד שיעזור להם שיוכלו לבנות ולסדר ביהמ"ד [בית המדרש] קבוע אז
אין חשש להפוך אף לגור בתוכו, בפרט שהועד הו' [הווה] כ"ז [כמו ז', כלומר כמו שבעה]
טובי העיר שהם יכולים להחליף ולחלל כך דעתי וכן הובא
דבר זה בשו"ת [שאלות ותשובות] הרבה ויכולים לסמוך על מה שכתבתי
ויש בכל דברי הנ"ל להאריך וקצרתי מפני שאין לי פנאי[.]
תמול קבלתי מכתב מהשר הסעד ובו כתב בדבר החק [החוק] של
הרבנות [.] טרם הוחלט באופן חיובי בכל מקום ובפרט בירושלים
שתלוי במועצת גדולי התורה וגם במרכז אגודת ישראל ופועלי
אגודה ואף יהי' החלטה חיובית בזה ג"כ אין יכול להתערב
בפומבי ומן הצד יעמוד לימינו בכל גודל השפעתו [.] אני אין
תומך וסומך גם עליו ותמיכתי וסמיכתי רק על אבינו שבשמים.
[עמוד 2]
קבלתי מכתב מבתי לאה והיא בקשה אותו לידך והנני מקיים
בזה ולוטה פה.
עתה ארשום המגיע לך בבנק ע"י הפנקס ס"ך 428,530 ובתוכו
כבר מה שחייבתי לך סך 12,790 בעת החתימה עבור העופות
והביצים וכן הלאה וב"ה ששלמתי המגיע סעודת החתונה עלה
סכום הרבה יותר ממאה ל"י [לירה ישראלית] לשנינו וב"ה שהגענו עד כה
ועיקר שמחתי שלאה שבע רצון וע"ז קוינו [קיווינו] וכן יהי' [יהיה] הלאה הכל
בהצלחה להם ולכלכם להתענג אותי וזה החיות שלנו
מה אומרים אנשי מושב שלכם בעת ששומעים שאתה עומד
להעתיק עצמך מהם ולקבוע מקומך במקום אחר בטח הם
אין כ"כ שבע רצון אבל אין להם ברירה אחרת [.] פה אין
חדש היום ב"ה קר ע"י הטל הגדול שעלה היום. הי' [היה] לי
ג"כ שמחה שזה יותר מחצי שנה שפנה אלי בחורה שנמצאת
בחליות [בחוליות] שם בקיבוץ ורוצה להתחתן שאלתי אם הי' [היה] לה קשר
עם מי שהוא הודה [הודתה] שכן שכבר ישבה עם בעלה אבל נתגרשה
ממנו אמרתי שהיא צריכה להביא ראי' [ראיה] ע"ז [על זה] ובלעדי זה א"א [אי אפשר] יהי'
להם להתחתן מסרה לידי נייר מממשלת הולנד שכן נתגרשה
מבעלה וחקרתי ושאלתי כן היו ג"כ לפני שנתגרשה כדת משה
הודה שלא אמרתי שא"א [שאי אפשר] בלי גרושין מצד בד"צ הרבנים
ולזאת יש רק עצה אחת לכתוב לרבנים מאמשטרדם [מאמסטרדם] שהם
יטפלו ולחפש אחרי הבעל ולהשיג ג"פ [גט פיטורין] ממנו וכן כתבתי ועבור
ימים וחדשים וקבלתי מהבד"צ מאמשטרדם [מאמסטרדם] ג"פ מה
ששלח הבעל ע"י שליח והשליח הזה עשה שליח שני
מפה, כפי שכתבתי להם והיום נמסר הגט לידה
ע"י שליח שני מפה כדת משה ומי יודע מה שה'י יכול להולד
בלעדי השתדלותי ב"ה.
אין מה להוסיף אסיים ברב ברכה וש"ש [ושאו שלום] וכ"ט [וכל טוב] לכם
יקיריי המצפה לשמוע טובכם לנצח אפרים וינגוט
זוגתי בני שיחי' או"ש [אומרים שלום] לכם
ומברכים אתכם כט"ס [כל טוב סלה] יש לי עגמ"נ [עוגמת נפש]
בדבר לסדר הפנקס נקודות של בתי לאה
בירושלים פעם שלחתי והחזיר לי שזה שייך במנהל
אספקה שהוא צריך לכתוב להם ושוב כעת אמר נכתב
למנהל אספקה בחיפה אבל אין לנו מכירים בחיפה,
ולנסוע קשה לי ושוב שלחתי בחזרה בצירוף מכתב
ממנהל אספקה פה לחיפה והם יראו לשלוח לחיפה
שמנהל אספקה מחיפה יעבור אותה היא כתבה לי
שהיתה מוכרחה לקנות נקודות על בני יעקב כי הוא
עושה מסחר גם בדברים הללו בעת שהייתי ראיתי
שמכר גם לגיסי שלמה נקודות בעד סכום.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 14.07.1949

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה שבעה עשר בתמוז תש"ט

[עמוד 1]
לבני חביבי היקר ונעלה מורה"אד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' ולזו"כ [ולזוגתו כלתי]
מרת רחל תחי' ויוח' [ויוצאי חלציך] שיחי'
קבלנו תמול ארגז והירקות ופירות ותודה לכם יקירים
כן קבלנו תמול המכתב שנשלח ע"י כלתי רחל תחי' [תחיה] ע"י הבחור
בני ראובן הלך אתו ומצא תיכף דירה אצל צבי שמש, והי [והיה]
שבע רצון ונסע חזרה באותו היום[.]
בדבר שאלתך בהמה שקבלה שיתוק היינו גילמט[?] מה דינה
והיכן מקור דין זה באמת סמכתי את זה לדין שגרימה המבואר
בש"ע סי' ל"ב אמנם ראיתי בתשובת מהרש"א ח"ג סי רמ"ב שכתב
במפתחות בהמה שגוררת רגליה ואי' [ואינה יכולה] לזוז ברגלים כלל והרופא אמר
שעבר עלי' [עליה] רוח רעה ועי"ז [ועל ידי זה] אבדה כל הרגשה והיא כמו מת גילעמט
אם יש לאסור הבהמה ע"כ [עד כאן] המפתחות ובתוך התשובה כתב כפי
שהרופאים אומרים דזה גרע משגרונא [כאב הירכים] והו"ל [והוה ליה] כנטלה רגלי' [רגליה] כיון
דאפס כל החיות מהם וכתב שאין להאמין לרופאים בענינות טרפות
כלום והוא בכלל אומרם אין להוסיף על הטרפות אבל עכ"פ [על כל פנים] יש לחוש
לבדוק לכתחלה הדק היטב שגם לשמוע מהרופא ובאמת שברונא
היא ענין קרעמפין [התכווצויות] וזכור אני שכתבתי ענין זה פעם וקשה
לי כעת לחפש וכמדומה לי שכתבתי לבני שכתב שיחי' [שיחיה] וקשה לי
לחפש ולברר וחזון למועד
וכן אם מותר לשפץ לצבוע בית בין המצרים ולבנות תדע שדין
זה מבואר בסי'[מן] תקנ"א או"ח [אורח חיים] ס"ק ב, ויש מחמירים אף מי"ז
בתמוז כל ענינים של שמחה אבל מעיקר הדין אין זה רק
מר"ח [מראש חודש, כלומר מראש חודש אב] ואילך וג"כ [וגם כן] מחמירים ואין עוברים מדירה והכל מטעם
שלא מסמנין [מסמנים] מילתא [דבר] ואין לעורר שמחה להם
ובדבר צריף שהי' [שהיה] פעם בית דירה והפכוהו לבית המדרש ושוב
בנו אח"ז [אחרי זה] בניין ביהכ"נ [בית הכנסת] אם מותר לעשות עתה ולהפוך שוב
הצריף הזה לגור בתוכו צריכים לדעת אם בעת שעשו
את זה לבית המדרש הקדישו בלא שום תנאי רק שיהי'
בתוכו בית המדרש אז קשה להפוך א"ז [את זה] שוב מקום לגור
אבל בעת שהפכו הצריף לביהמ"ד [לבית המדרש] הי' [היה] רק באופן זמני שלא
הי' [היה] להם מקום להתפלל ותיכף הי' [היה] בלבם שזה רק על זמן
עד שיעזור להם שיוכלו לבנות ולסדר ביהמ"ד [בית המדרש] קבוע אז
אין חשש להפוך אף לגור בתוכו, בפרט שהועד הו' [הווה] כ"ז [כמו ז', כלומר כמו שבעה]
טובי העיר שהם יכולים להחליף ולחלל כך דעתי וכן הובא
דבר זה בשו"ת [שאלות ותשובות] הרבה ויכולים לסמוך על מה שכתבתי
ויש בכל דברי הנ"ל להאריך וקצרתי מפני שאין לי פנאי[.]
תמול קבלתי מכתב מהשר הסעד ובו כתב בדבר החק [החוק] של
הרבנות [.] טרם הוחלט באופן חיובי בכל מקום ובפרט בירושלים
שתלוי במועצת גדולי התורה וגם במרכז אגודת ישראל ופועלי
אגודה ואף יהי' החלטה חיובית בזה ג"כ אין יכול להתערב
בפומבי ומן הצד יעמוד לימינו בכל גודל השפעתו [.] אני אין
תומך וסומך גם עליו ותמיכתי וסמיכתי רק על אבינו שבשמים.
[עמוד 2]
קבלתי מכתב מבתי לאה והיא בקשה אותו לידך והנני מקיים
בזה ולוטה פה.
עתה ארשום המגיע לך בבנק ע"י הפנקס ס"ך 428,530 ובתוכו
כבר מה שחייבתי לך סך 12,790 בעת החתימה עבור העופות
והביצים וכן הלאה וב"ה ששלמתי המגיע סעודת החתונה עלה
סכום הרבה יותר ממאה ל"י [לירה ישראלית] לשנינו וב"ה שהגענו עד כה
ועיקר שמחתי שלאה שבע רצון וע"ז קוינו [קיווינו] וכן יהי' [יהיה] הלאה הכל
בהצלחה להם ולכלכם להתענג אותי וזה החיות שלנו
מה אומרים אנשי מושב שלכם בעת ששומעים שאתה עומד
להעתיק עצמך מהם ולקבוע מקומך במקום אחר בטח הם
אין כ"כ שבע רצון אבל אין להם ברירה אחרת [.] פה אין
חדש היום ב"ה קר ע"י הטל הגדול שעלה היום. הי' [היה] לי
ג"כ שמחה שזה יותר מחצי שנה שפנה אלי בחורה שנמצאת
בחליות [בחוליות] שם בקיבוץ ורוצה להתחתן שאלתי אם הי' [היה] לה קשר
עם מי שהוא הודה [הודתה] שכן שכבר ישבה עם בעלה אבל נתגרשה
ממנו אמרתי שהיא צריכה להביא ראי' [ראיה] ע"ז [על זה] ובלעדי זה א"א [אי אפשר] יהי'
להם להתחתן מסרה לידי נייר מממשלת הולנד שכן נתגרשה
מבעלה וחקרתי ושאלתי כן היו ג"כ לפני שנתגרשה כדת משה
הודה שלא אמרתי שא"א [שאי אפשר] בלי גרושין מצד בד"צ הרבנים
ולזאת יש רק עצה אחת לכתוב לרבנים מאמשטרדם [מאמסטרדם] שהם
יטפלו ולחפש אחרי הבעל ולהשיג ג"פ [גט פיטורין] ממנו וכן כתבתי ועבור
ימים וחדשים וקבלתי מהבד"צ מאמשטרדם [מאמסטרדם] ג"פ מה
ששלח הבעל ע"י שליח והשליח הזה עשה שליח שני
מפה, כפי שכתבתי להם והיום נמסר הגט לידה
ע"י שליח שני מפה כדת משה ומי יודע מה שה'י יכול להולד
בלעדי השתדלותי ב"ה.
אין מה להוסיף אסיים ברב ברכה וש"ש [ושאו שלום] וכ"ט [וכל טוב] לכם
יקיריי המצפה לשמוע טובכם לנצח אפרים וינגוט
זוגתי בני שיחי' או"ש [אומרים שלום] לכם
ומברכים אתכם כט"ס [כל טוב סלה] יש לי עגמ"נ [עוגמת נפש]
בדבר לסדר הפנקס נקודות של בתי לאה
בירושלים פעם שלחתי והחזיר לי שזה שייך במנהל
אספקה שהוא צריך לכתוב להם ושוב כעת אמר נכתב
למנהל אספקה בחיפה אבל אין לנו מכירים בחיפה,
ולנסוע קשה לי ושוב שלחתי בחזרה בצירוף מכתב
ממנהל אספקה פה לחיפה והם יראו לשלוח לחיפה
שמנהל אספקה מחיפה יעבור אותה היא כתבה לי
שהיתה מוכרחה לקנות נקודות על בני יעקב כי הוא
עושה מסחר גם בדברים הללו בעת שהייתי ראיתי
שמכר גם לגיסי שלמה נקודות בעד סכום.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות