אוֹצָרוֹת
1941 29 באוגוסט

במכתב לבנו הרב וינגוט מתייחס לדברי הרמב״ם בנוגע לקיצוץ אילנות פרי ודן בנושאי פרנסה וכסף

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

הכול יקר יותר מעבר לגבול, כותב הרב וינגוט לבניו יעקב מאיר ואברהם דוד. הוא מברך את יעקב מאיר בפרנסה טובה ובבריאות ומקצר מפאת חוסר הפנאי. במכתבו לבנו אברהם דוד, הוא מוסיף דברי תורה בשאלת ההיתר לקצץ אילנות פרי ובסוף המכתב מוסר דרישת שלום לחבר של אברהם שלומד איתו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא

הכול יקר יותר מעבר לגבול, כותב הרב וינגוט לבניו יעקב מאיר ואברהם דוד. הוא מברך את יעקב מאיר בפרנסה טובה ובבריאות ומקצר מפאת חוסר הפנאי. במכתבו לבנו אברהם דוד, הוא מוסיף דברי תורה בשאלת ההיתר לקצץ אילנות פרי ובסוף המכתב מוסר דרישת שלום לחבר של אברהם שלומד איתו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה תש"א ו' אלול

כוח"ט [כתיבה וחתימה טובה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיח' [שיחיה] וכלתי היקרה תחי' [תחיה] ויוח' שיח' [ויוצאי חלציה שיחיו].
מכתבך ברגע זו קיבלתי ושמחתי בשמעי משלוה"ט [משלומך הטוב] כן יעזור השי"ת [השם יתברך] תמיד ולהתבשר ממך בבשו"ט [בבשורות טובות] שנושעת כבר
בפרנסה טובה. אתנו אין חדש הכל כמקדם [כמקודם] השם ירחיב גבולך בכל הטוב כאונ' [כאוות נפשך] מ"ש [מה שכתב] בדבר גבינה בודאי לא
יש מה לשלוח אני קבלתי ממנו מכתב ולא הזכיר מזה כלום רק כתב מעבר לגבול יותר יוקר הכל מפה ביצים
בכלל פה שני ביצים פיסטר וכן הלאה מקטן ועד גדול. בודאי יעזור השי"ת [השם יתברך] בעת רמזתם למח"ו [למחותני] תותים שטרם קבלת
הכסף שנשלח ע"י הכולל אמריקאי כי יש לי ג"כ [גם כן] שווה 3 לא"י מצפים לישועות ולבשו"ט [בשורות טובות] פה עודן [עוד אין?] אורחים באים ואין
מה להוסיף. מאפס הפנאי אקצר ואו"ש [אומר שלום] וברכה וברכת ש"ט וכט"ס [וברכת שנה טובה וכל טוב סלה] אביכם אוהבכם לנצח. אפרים וינגוט
כל ב"ב שיח"י דו"ש [כל בני ביתי שיחיו דורשים בשלומכם] ומברכים אתכם בכט"ס [בכל טוב סלה] ברב ברכות ושובע שמחות
עתה מושיט אליך שלום אב"ח [אהובי בני חביבי] אברהם דוד שיחי' שמחתי במה שעשית לך לכלכל על קאלדרע [שמיכה]
ותבלה בטוב ובנעימים ויהי' [ויהיה] זה בחשבוני ראיתי וקראתי מכתבך בנעימות והשי"ת ישמח ליבך בטוב כאו"נ [כאוות נפשך] ומה שבקשת שאכתוב לך דבר מה בד"ת [בדברי תורה] הייתי כותב כאן מה שאמרתי בעת הייתי צעיר ואאמו"ר [ ואדוני אבי מורי ורבי] קילס הד"ת [הדבר תורה] שהוא נכון וראוי ויפה.
וזה הוא אא"ז [אבי אדוני זקני] הגאון זצ"ל [זכר צדיק לברכה] בספרו פתחי שערים בתשובה ס"ו לחקר באילן שעתיד לטעון פירות אבל עתה
טרם עשה פירות אבל מותר לקוצצו ע"ש [עיין שם] וכתב אלי אאמו"ר [אבי אדוני מורי ורבי] הגאון זצ"ל [זכר צדיק לברכה] להעיר מדברי הרמב"ם פ"י [פרק י'] המשניות
פ"ד [פרק ד'] משנה י' וז"ל [וזה לשונו] בזיתים משעה ש, משעה שיצוץ ציץ כשיעור רובע הקב זיתים אסור לקצצו מבואר בפ"מ [בפירוש המשניות] דאין שום
איסור בקציצה רק משיטען פירות ועכ"פ [ועל-כל-פנים] שטען כדת אבל קודם לכן לא עכ"ל [עד כאן לשונו] וע"ז [ועל-זה] השבתי דאין ראי' [ראיה]
מזה כלל דהרמב"ם לשיטתו דסובר ס"ד מה"ת [ספיקא דאורייתא מן התורה] לקולא ומקשין דהא מפורש בפרשתין רק על אשר תדע
כי לא עץ מאכל אותו תשחית ולא ספק ולשיטת הרמב"ם אף ספק מותר ות"י במעיין החכמה כיון דאילן
שהזקין מותר לקוצצו משום דכבר אין טעון פירות ושוב הני אקבע אסורא מקודם ובאיקבע איסורא
גם הרמב"ם מודה דס"ד [דספיקא דאורייתא] לחומרא ועיין חת"ס [חתם סופר] ח"ב ]חלק ב'] דף כ"ו א"כ [אם כן] כ"ז [כל זה] באילן שכבר טען פרי אבל בנטע
וספק הוא אם יטעון פירות מותר מספק לקצוץ לדעת הרמב"ם ואסור רק מדרבנן ושוב לא
אסרו רבנן רק שכבר טען פרי ולא קודם לכן דלא אסרו רבנן משום השחתה דאח"כ [דאחר כך] ולדידן
(צריך ללימוד?) במעיין בכ"ז [בכל זה]
והשי"ת ישמח לבבינו במאור תוראתו מאפס הפנאי אפשר ואמ"ש לכן
ברב ברכות ממקור ליבי הדבוק אתך באה"ר [באהבה רבה] ומצפה לראות בך ובכל יוח' שיח' [ובכל יוצאי חלציך שיחיו] רב טוב
אפרים וינגוט
כל ב"ב דוש' באה"ר וכט"ס [כל בני ביתי דורשים שלומך באהבה רבה וכל טוב סלה] ע"ב [?] כוח"ט [כתיבה וחתימה טובה]
[צד שני]
ה"ר [הרב] פנחס לוין ש"י [שיחיה] נסע יום שני שבוע
זה להיות שמה על הגרי"מ יהי' שמחות
בישראל. אתנו אין חדש הכל כמקדם רק
הכריזו שז' [שנה זו] שיהי' נשמר על החוק האופל
כראוי להקל כלום ומי שיעבור יהי' [יהיה]
נענש עפ"י החוק. אם יהי' [יהיה] מה חדשות
תכתוב לי. אין מה להוסיף הכל בסדר
ונזכה להושע בישועת עולמים ולהתבשר
אך טוב סלה. אביך האוהבך הנ"ל.
אני או"ש [אומר שלום] להבחור נטע שיח' היושב
אתך ומברך אותו בטוב ובברכת
כט"ס כאו"נ [כל טוב סלה כאוות נפשו]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 29.08.1941

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב מאיר וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה תש"א ו' אלול

כוח"ט [כתיבה וחתימה טובה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיח' [שיחיה] וכלתי היקרה תחי' [תחיה] ויוח' שיח' [ויוצאי חלציה שיחיו].
מכתבך ברגע זו קיבלתי ושמחתי בשמעי משלוה"ט [משלומך הטוב] כן יעזור השי"ת [השם יתברך] תמיד ולהתבשר ממך בבשו"ט [בבשורות טובות] שנושעת כבר
בפרנסה טובה. אתנו אין חדש הכל כמקדם [כמקודם] השם ירחיב גבולך בכל הטוב כאונ' [כאוות נפשך] מ"ש [מה שכתב] בדבר גבינה בודאי לא
יש מה לשלוח אני קבלתי ממנו מכתב ולא הזכיר מזה כלום רק כתב מעבר לגבול יותר יוקר הכל מפה ביצים
בכלל פה שני ביצים פיסטר וכן הלאה מקטן ועד גדול. בודאי יעזור השי"ת [השם יתברך] בעת רמזתם למח"ו [למחותני] תותים שטרם קבלת
הכסף שנשלח ע"י הכולל אמריקאי כי יש לי ג"כ [גם כן] שווה 3 לא"י מצפים לישועות ולבשו"ט [בשורות טובות] פה עודן [עוד אין?] אורחים באים ואין
מה להוסיף. מאפס הפנאי אקצר ואו"ש [אומר שלום] וברכה וברכת ש"ט וכט"ס [וברכת שנה טובה וכל טוב סלה] אביכם אוהבכם לנצח. אפרים וינגוט
כל ב"ב שיח"י דו"ש [כל בני ביתי שיחיו דורשים בשלומכם] ומברכים אתכם בכט"ס [בכל טוב סלה] ברב ברכות ושובע שמחות
עתה מושיט אליך שלום אב"ח [אהובי בני חביבי] אברהם דוד שיחי' שמחתי במה שעשית לך לכלכל על קאלדרע [שמיכה]
ותבלה בטוב ובנעימים ויהי' [ויהיה] זה בחשבוני ראיתי וקראתי מכתבך בנעימות והשי"ת ישמח ליבך בטוב כאו"נ [כאוות נפשך] ומה שבקשת שאכתוב לך דבר מה בד"ת [בדברי תורה] הייתי כותב כאן מה שאמרתי בעת הייתי צעיר ואאמו"ר [ ואדוני אבי מורי ורבי] קילס הד"ת [הדבר תורה] שהוא נכון וראוי ויפה.
וזה הוא אא"ז [אבי אדוני זקני] הגאון זצ"ל [זכר צדיק לברכה] בספרו פתחי שערים בתשובה ס"ו לחקר באילן שעתיד לטעון פירות אבל עתה
טרם עשה פירות אבל מותר לקוצצו ע"ש [עיין שם] וכתב אלי אאמו"ר [אבי אדוני מורי ורבי] הגאון זצ"ל [זכר צדיק לברכה] להעיר מדברי הרמב"ם פ"י [פרק י'] המשניות
פ"ד [פרק ד'] משנה י' וז"ל [וזה לשונו] בזיתים משעה ש, משעה שיצוץ ציץ כשיעור רובע הקב זיתים אסור לקצצו מבואר בפ"מ [בפירוש המשניות] דאין שום
איסור בקציצה רק משיטען פירות ועכ"פ [ועל-כל-פנים] שטען כדת אבל קודם לכן לא עכ"ל [עד כאן לשונו] וע"ז [ועל-זה] השבתי דאין ראי' [ראיה]
מזה כלל דהרמב"ם לשיטתו דסובר ס"ד מה"ת [ספיקא דאורייתא מן התורה] לקולא ומקשין דהא מפורש בפרשתין רק על אשר תדע
כי לא עץ מאכל אותו תשחית ולא ספק ולשיטת הרמב"ם אף ספק מותר ות"י במעיין החכמה כיון דאילן
שהזקין מותר לקוצצו משום דכבר אין טעון פירות ושוב הני אקבע אסורא מקודם ובאיקבע איסורא
גם הרמב"ם מודה דס"ד [דספיקא דאורייתא] לחומרא ועיין חת"ס [חתם סופר] ח"ב ]חלק ב'] דף כ"ו א"כ [אם כן] כ"ז [כל זה] באילן שכבר טען פרי אבל בנטע
וספק הוא אם יטעון פירות מותר מספק לקצוץ לדעת הרמב"ם ואסור רק מדרבנן ושוב לא
אסרו רבנן רק שכבר טען פרי ולא קודם לכן דלא אסרו רבנן משום השחתה דאח"כ [דאחר כך] ולדידן
(צריך ללימוד?) במעיין בכ"ז [בכל זה]
והשי"ת ישמח לבבינו במאור תוראתו מאפס הפנאי אפשר ואמ"ש לכן
ברב ברכות ממקור ליבי הדבוק אתך באה"ר [באהבה רבה] ומצפה לראות בך ובכל יוח' שיח' [ובכל יוצאי חלציך שיחיו] רב טוב
אפרים וינגוט
כל ב"ב דוש' באה"ר וכט"ס [כל בני ביתי דורשים שלומך באהבה רבה וכל טוב סלה] ע"ב [?] כוח"ט [כתיבה וחתימה טובה]
[צד שני]
ה"ר [הרב] פנחס לוין ש"י [שיחיה] נסע יום שני שבוע
זה להיות שמה על הגרי"מ יהי' שמחות
בישראל. אתנו אין חדש הכל כמקדם רק
הכריזו שז' [שנה זו] שיהי' נשמר על החוק האופל
כראוי להקל כלום ומי שיעבור יהי' [יהיה]
נענש עפ"י החוק. אם יהי' [יהיה] מה חדשות
תכתוב לי. אין מה להוסיף הכל בסדר
ונזכה להושע בישועת עולמים ולהתבשר
אך טוב סלה. אביך האוהבך הנ"ל.
אני או"ש [אומר שלום] להבחור נטע שיח' היושב
אתך ומברך אותו בטוב ובברכת
כט"ס כאו"נ [כל טוב סלה כאוות נפשו]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב מאיר וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות