אוֹצָרוֹת
1948 22 בפברואר

בצפת ממשיכות ההתקפות, והרב וינגוט מתפלל לימים שקטים ומתעניין בשלום משפחתו

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

בצפת ממשיכות ההתקפות ב1948, ונהרג בחור שהוצב בעמדה קרובה לבית הכנסת. הלוויה עוד טרם קרתה, זאת גם בשל החשש כי יארבו לביטחון האנשים ליד בית הקברות, וכי צפויות התקפות ויריות גם בהמשך. כל זאת מגיע אחרי תקופה קלה של שקט. אפרים מתפלל שיגיעו ימים של שקט, למרות שלצערו גם השלטון אינו רוצה כל כך בהצלחת היהודים. מעבר לכך, מתעניין אפרים בשלום בנו אברהם דוד ומשפחתו, ומתפלל לישועה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל

בצפת ממשיכות ההתקפות ב1948, ונהרג בחור שהוצב בעמדה קרובה לבית הכנסת. הלוויה עוד טרם קרתה, זאת גם בשל החשש כי יארבו לביטחון האנשים ליד בית הקברות, וכי צפויות התקפות ויריות גם בהמשך. כל זאת מגיע אחרי תקופה קלה של שקט. אפרים מתפלל שיגיעו ימים של שקט, למרות שלצערו גם השלטון אינו רוצה כל כך בהצלחת היהודים. מעבר לכך, מתעניין אפרים בשלום בנו אברהם דוד ומשפחתו, ומתפלל לישועה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את צפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים ועל הקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
ב"ה יום א' י"ב אדר תש"ח צפת
דע ברכה והצלחה וכ"ט [וכל טוב] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר אברהם דוד שיח'י [שיחיה] ולזו"כ [ולזוגתך כלתי] מרת רחל ויו"ח [ויוצאי חלצי] שיח'
מכתבך מיום ג' העבר הגיע לידי עש"ק [ערב שבת קודש] סמוך לכניסת ש"ק [שבת קודש] ברגע שה'י [שהייתה] התקפה גדולה מצד הערבים על העיר ויריות סביב
והתקפה המשיך איזה שעות ותוצאה שנהרג ספרדי בחור בעומדו בעמדה במרכז סמוך לביהכ"נ [לבית הכנסת] דאוז וטרם בא לקבורה
ובעוד ערב 2 שעות יבא לק"י [קבר ישראל] כי מפחדים ג"כ [גם כן] לצאת לביה"ח לעשות צרכו כי היריות כמעט טרם נשתקו ואומרים שיש
איזה הרוגים מצד ערבים וגם נפצעים באותו רגע שה'י [שהייתה] התקפה בתוך העיר גם ה'י [הייתה] התקפה בעין [?] זיתים של הקבוץ
וגם שם יש יהודי שנהרג ואחד נפצע ומצב הערבים לא ידוע וכך הסדר שנשקע מעט מיריות רק בסירוגין ושוב
פתאום שוב התקפה גדולה וכן חזר ונשנה חמשה פעמים בהתקפות גדולות על העיר והסביבה מיום ששי עד היום
ובעל החוק והסדר שמחזיק השלטון בידו ומפריע ליהודים להגן עליהם ולהיפך בעקיפין מסייע לערבים בכל מה
שביכולתם יצילנו השי"ת [השם יתברך] מידו הרשעה כי מלכות הרשעה עליו נאמר וכל אחד רואה בעיניים פגיעות הממשלה שעושה לבטל
תכנית החלוקה ולהשאר הארץ ולמשול בכח הזרוע נגד יהודים וכן בזה שהכריז היום ע"י רדיו החק שגוש
הלאי' אינו קשור ועומד מהיום עם גוש הלירא שטרלינג אף שלא ברור עוד כוונתה אמנם זה ברור שעצת פרעה ולבן
הוא הבה נתחקמה [נתחכמה] אמנם אנחנו עם ישראל כבר ה'י [היה] לפנינו הרבה עמלקים והרבה המנם וכולם אזלו לעזזל [לעזאזל]
ועם ישראל חי ונזכה עוד לראות במפלתם של רשעים והחדש [והחודש] הזה יגן עלינו ונהפוך מיגון לשמחה להודות ולהלל לשי"ת [להשם יתברך]
בדבר שאלתך אם הדואר פתוח כן [.] שוב ה'י [היה] סגור יום אחד והמושל המחוז הבטיח להם שיתן להם שמירה
יותר על איזה שעות שהם עובדים בדואר ובזה נפתח שוב אוי ואבוי להשלטון להסדר שלו שנקט לנהג בארץ
ישראל ביסוד של שקר אבל בזה אנו בטוחים ששקר אין לו רגליים וכ"ש [כל שונא] יפול כיון שהתחיל להתגרות עם
עם ישראל שהם בבחינת נצח נצחים וכן ה'י [יהיו] תפילותינו הוא שהוא יתקרב ימהר במפלתו הבחור שנהרג לא
יכולים להביא אותו לקבורה היום ואולי בלילה או מחר השכם כי הערבים ימ"ש [ימח שמם] סבבו הביה"ק [הבית קבורה] ולזאת
מפחדים היהודים לצאת כן נתנו היהודים בעת [?] הצר הצורר ששומר ומה השי"ת להביא קיצו ונזכה לישועות
משה לודמיר בא ביום חמשי לע"ע [לעירנו?] במשורין כהנהוג וכפי שדברתי אתו חושב להתחיל לאפות בשבוע
רק לאנשי העיר והסביבה כולה ואם יסדר גם לשמירה לא ברור לפניו כי מי יודע אם יה'י [יהיו] יכולים
לטחון כל דבר קשור בסכנת דרכים ומי יודע מה יוָלד עד אז אף שמצפים שיה'י טוב לזאת לא
יכול להגיד כל יום משתנה באופן אחר ולא להקל המצב אנחנו זקוקים לישועה מהש'י [מה' יתברך] במהרה עכ'ז [על כן זאת?] צריכים [?]
[עמוד 2]
צריכים להתחזק בכל מה דאפשר והוא יתברך יעזור ויושיע מטירת צבי קריאות נשמעות אמנם כל יום חדשות
שאחד דוחה את חברו ונאספו אנשי מגן צעירים חזקים ובריאים שהם חסרים לנו ואין לנו על אחר
אחרים במקומם, תקבל בזה סינסון [?] מה שביקשת מה נשמע אצליכם בטח הגשמים שירדו עשה [עשו] פעולה
טובה לשדות, שמעתי שנהרס גשר בכביש טבריא [טבריה] עפולה לא פעל ההרס זה לכם? לתחבורה
שלכם ממתולה [מטולה] יש לנו ב"ה ידיעות תכופות מב"ש [מבני שלומנו] אף שלפרקים יש עוצר דרכים כידוע לכם
מקבלים מכתבים מב"ש [מבני שלומנו] וכן נזכה לבשר ולהתבשר אך בשו"ט [בשורות טובות] כה'י אביכם אוהבכם לנצח ודו"ש [ודורש שלומכם]
באה"ר [באהבה רבה] והמצפה לישועה קרובה בכל עניינים לטובה ולשמוע מכם אט"ס [אך טוב סלה]
אפרים
זוגתי דו"ש [דורשת שלום] באה"ר [באהבה רבה] וכן בתי תחי' ובני שיח'י השבת שעבר
הוא נתבקש מכל הקהל של ביהמ"ד [בית המדרש] שיה'י [שיהיה] בעל קורא ועלה וקרא כי ר [רב?] מ. לוריא
עזב פה וקבע דירתו בטבריא [בטבריה] כי אין ביכולתו לחזור ולשוב מפני סכנת דרכים.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 22.02.1948

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
ב"ה יום א' י"ב אדר תש"ח צפת
דע ברכה והצלחה וכ"ט [וכל טוב] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר אברהם דוד שיח'י [שיחיה] ולזו"כ [ולזוגתך כלתי] מרת רחל ויו"ח [ויוצאי חלצי] שיח'
מכתבך מיום ג' העבר הגיע לידי עש"ק [ערב שבת קודש] סמוך לכניסת ש"ק [שבת קודש] ברגע שה'י [שהייתה] התקפה גדולה מצד הערבים על העיר ויריות סביב
והתקפה המשיך איזה שעות ותוצאה שנהרג ספרדי בחור בעומדו בעמדה במרכז סמוך לביהכ"נ [לבית הכנסת] דאוז וטרם בא לקבורה
ובעוד ערב 2 שעות יבא לק"י [קבר ישראל] כי מפחדים ג"כ [גם כן] לצאת לביה"ח לעשות צרכו כי היריות כמעט טרם נשתקו ואומרים שיש
איזה הרוגים מצד ערבים וגם נפצעים באותו רגע שה'י [שהייתה] התקפה בתוך העיר גם ה'י [הייתה] התקפה בעין [?] זיתים של הקבוץ
וגם שם יש יהודי שנהרג ואחד נפצע ומצב הערבים לא ידוע וכך הסדר שנשקע מעט מיריות רק בסירוגין ושוב
פתאום שוב התקפה גדולה וכן חזר ונשנה חמשה פעמים בהתקפות גדולות על העיר והסביבה מיום ששי עד היום
ובעל החוק והסדר שמחזיק השלטון בידו ומפריע ליהודים להגן עליהם ולהיפך בעקיפין מסייע לערבים בכל מה
שביכולתם יצילנו השי"ת [השם יתברך] מידו הרשעה כי מלכות הרשעה עליו נאמר וכל אחד רואה בעיניים פגיעות הממשלה שעושה לבטל
תכנית החלוקה ולהשאר הארץ ולמשול בכח הזרוע נגד יהודים וכן בזה שהכריז היום ע"י רדיו החק שגוש
הלאי' אינו קשור ועומד מהיום עם גוש הלירא שטרלינג אף שלא ברור עוד כוונתה אמנם זה ברור שעצת פרעה ולבן
הוא הבה נתחקמה [נתחכמה] אמנם אנחנו עם ישראל כבר ה'י [היה] לפנינו הרבה עמלקים והרבה המנם וכולם אזלו לעזזל [לעזאזל]
ועם ישראל חי ונזכה עוד לראות במפלתם של רשעים והחדש [והחודש] הזה יגן עלינו ונהפוך מיגון לשמחה להודות ולהלל לשי"ת [להשם יתברך]
בדבר שאלתך אם הדואר פתוח כן [.] שוב ה'י [היה] סגור יום אחד והמושל המחוז הבטיח להם שיתן להם שמירה
יותר על איזה שעות שהם עובדים בדואר ובזה נפתח שוב אוי ואבוי להשלטון להסדר שלו שנקט לנהג בארץ
ישראל ביסוד של שקר אבל בזה אנו בטוחים ששקר אין לו רגליים וכ"ש [כל שונא] יפול כיון שהתחיל להתגרות עם
עם ישראל שהם בבחינת נצח נצחים וכן ה'י [יהיו] תפילותינו הוא שהוא יתקרב ימהר במפלתו הבחור שנהרג לא
יכולים להביא אותו לקבורה היום ואולי בלילה או מחר השכם כי הערבים ימ"ש [ימח שמם] סבבו הביה"ק [הבית קבורה] ולזאת
מפחדים היהודים לצאת כן נתנו היהודים בעת [?] הצר הצורר ששומר ומה השי"ת להביא קיצו ונזכה לישועות
משה לודמיר בא ביום חמשי לע"ע [לעירנו?] במשורין כהנהוג וכפי שדברתי אתו חושב להתחיל לאפות בשבוע
רק לאנשי העיר והסביבה כולה ואם יסדר גם לשמירה לא ברור לפניו כי מי יודע אם יה'י [יהיו] יכולים
לטחון כל דבר קשור בסכנת דרכים ומי יודע מה יוָלד עד אז אף שמצפים שיה'י טוב לזאת לא
יכול להגיד כל יום משתנה באופן אחר ולא להקל המצב אנחנו זקוקים לישועה מהש'י [מה' יתברך] במהרה עכ'ז [על כן זאת?] צריכים [?]
[עמוד 2]
צריכים להתחזק בכל מה דאפשר והוא יתברך יעזור ויושיע מטירת צבי קריאות נשמעות אמנם כל יום חדשות
שאחד דוחה את חברו ונאספו אנשי מגן צעירים חזקים ובריאים שהם חסרים לנו ואין לנו על אחר
אחרים במקומם, תקבל בזה סינסון [?] מה שביקשת מה נשמע אצליכם בטח הגשמים שירדו עשה [עשו] פעולה
טובה לשדות, שמעתי שנהרס גשר בכביש טבריא [טבריה] עפולה לא פעל ההרס זה לכם? לתחבורה
שלכם ממתולה [מטולה] יש לנו ב"ה ידיעות תכופות מב"ש [מבני שלומנו] אף שלפרקים יש עוצר דרכים כידוע לכם
מקבלים מכתבים מב"ש [מבני שלומנו] וכן נזכה לבשר ולהתבשר אך בשו"ט [בשורות טובות] כה'י אביכם אוהבכם לנצח ודו"ש [ודורש שלומכם]
באה"ר [באהבה רבה] והמצפה לישועה קרובה בכל עניינים לטובה ולשמוע מכם אט"ס [אך טוב סלה]
אפרים
זוגתי דו"ש [דורשת שלום] באה"ר [באהבה רבה] וכן בתי תחי' ובני שיח'י השבת שעבר
הוא נתבקש מכל הקהל של ביהמ"ד [בית המדרש] שיה'י [שיהיה] בעל קורא ועלה וקרא כי ר [רב?] מ. לוריא
עזב פה וקבע דירתו בטבריא [בטבריה] כי אין ביכולתו לחזור ולשוב מפני סכנת דרכים.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1951-02-18

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות