אוֹצָרוֹת
1941 05 בספטמבר

בשנת 1941 הרב וינגוט מעדכן את בנו שאין כל חדש, אך ממליץ לו להתחיל במסע השידוכים

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

בבית וינגוט בצפת "הכול כמקודם", רק מזג האוויר מתקרר. הרב וינגוט כותב לבניו בענייני כספי כולל ורשה, דן עימם בדברי תורה וכרגיל מבטא את אהבתו הרבה אליהם. הוא מייעץ לבנו להתחיל להתעניין בנושא שידוכים, מבקש שיעדכנו אותו על הקשר עם הרב מפלטיסק ודן בשאלת האיסור "לא ילבש גבר שמלת אישה". עוד הוא כותב בנושא בעל תוקע לראש השנה המתקרב, ובסוף המכתב הוא מעדכן על מצבו של החולה יעקב ערבליך. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63.

בבית וינגוט בצפת "הכול כמקודם", רק מזג האוויר מתקרר. הרב וינגוט כותב לבניו בענייני כספי כולל ורשה, דן עימם בדברי תורה וכרגיל מבטא את אהבתו הרבה אליהם. הוא מייעץ לבנו להתחיל להתעניין בנושא שידוכים, מבקש שיעדכנו אותו על הקשר עם הרב מפלטיסק ודן בשאלת האיסור "לא ילבש גבר שמלת אישה". עוד הוא כותב בנושא בעל תוקע לראש השנה המתקרב, ובסוף המכתב הוא מעדכן על מצבו של החולה יעקב ערבליך. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה תש"א י"ג אלול צפת"ו [צפת תיבנה ותיכונן]

בכתוח"ט [ברכת כתיבה וחתימה טובה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיח' [שיחיה] וכלתי היקרה חנה ויו"ח [ויוצאי חלציהם] שיחי' [שיחיו]
כרטיסכם ברגע זו קיבלתי ונעים לי בקראי בשמעי משלוה"ט [משלומכם הטוב] והשי"ת [והשם יתברך] יעזור הלאה בכל הטוב לברך
אתכם[.] אתנו אין חדש הכול כמקדם, החום ירד ונתקרר שוב האויר, עכ"ז [עם כל זה] ישנם עוד פה אורחים
שמעתי שיצא עיקול מהרבנות הראשית על כל הכספים הנמצאים על שם כולל וארשה שלא ימסרו
להמו"מ [להממונים] הישנם [הישנים], וכן אמרו לי שנתפרסם ג"כ [גם כן] על העיתון הצופה[.] אני לא ראיתי את הצופה ואיני יודע
עד כמה דברים נכונים הם עכ"פ [על כל פנים] אני רואה שמתעסקין[.] לא קבלתי מענה על מכתבי לא מהרב
הרצוג ולא מהרב צבי פרנק אולי אינם רוצים לגלות דעתם בגלוי כי גם הם מפחדים ואיני [יודע?]
למה ועל מה. ובאמת הדבר מוטל על הבד"צ ועומדים בראש שהם ישגיחו שלא יהי [יהיה] מתנהג באופן
גס כזה [.] ובדבר נכבדות תדע א"ב [אהובי בני] שטוב לדבר עם שדכנים היודעים ובקיאים, כי סכ"ס [סוף כל סוף] אם עושין
שידוך ג"כ [גם כן] תיכף אין עושין חתונה רק בערך שלשה חודשים לכל הפחות, ולזאת טוב להתעניין והשי"ת
יזמין לפניו הראוי לו ולנו שיהי [שיהיה] טוב בעדו ברב מזל והצלחה מרובה ולבע"ע [ולברית עולמי עד] לבלות את ימיו
בטוב ובנעימים כאו"נ [כאוות נפשו] וזה עיקר מגמתינו לראות טוב ביו"ח [ביוצאי חלצינו] שיחי' [.] אין לנו בע"ת [בעל תפילה] ואני אין רוצה להתערב
ולדעת מזה והלוי עומד ויהי' כן כי שקר אין רגלים [?] וסכ"ס [וסוף כל סוף] כן יהי' [יהיה] וירחם השי"ת [השם יתברך] וישפיע עלינו רב טוב
כל הימים [.] אביכם אוהבכם לנצח ודו"ש באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] ומצפה לשמוע טובכם לנצח אפרים ויינגוט
כל ב"ב [בני ביתי] שיחי' דו"ש באה"ר ומברכים אתכם ברב טוב כל הימים.
בפרטות או"ש [אומרים שלום] וברכה לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מוהא"ד [מורנו הרב אברהם דודו] שיחי' ענגתי בראותי כתיבתך ואזכה להתבשר בקרוב
בבשו"ט [בבשורות טובות] ויזמין לפניך השי"ת הראוי לך בהצלחה מרובה כמשאלות לבבינו במ"ש [במה שנאמר] לי שהרב מפלטיסק
עומד לגמור ולהשכיר דירה בבתי וורשא טוב יהי לפניו עכ"פ יהי בתוך קהל אשכנזים וסמוך יהי
גם בעדך [.] רוצה אני לדעת איך דעתך להיות בר"ה [ראש השנה] ויום כפור הבע"ל [הבאים עלינו לטובה] ואמתי [אימתי] סוגרין הישיבה בטח
קודם ר"ה [ראש השנה] הבע"ל [הבא עלינו לטובה]. ואם תכתוב דעתך בזה אז אדע איך לגלות דעתי אולי דברת עם הרב מפלטיסק
בדבר זה נא להודיע לי אל תתבייש בענינים כאלה כתוב לי ג"כ [גם כן] אם אתה שבע רצון באמת,
ואל תעלים ממני כלום [.] ומה שאתה סועד ש"ק [שבת קודש] אצל הרב מפלטיסק ג"כ [גם כן] ובמה שאתה מתחבר אתו נא ונא
לכתוב לי דבר זה ואל תעלם ממני אף כמלא נימה [.] כי רצוני לדעת השורש ועיקר הדברים באמת [.] בדבר
מ"ש [מה שנאמר] מהתרגום יהונתן על הגרא לא ילבש גבר [שמלת אישה] דברים מפורסמים וכבר דברו מזה האחרונים ובשע"ת [?] ששנא [?]
בווארשא [בוורשה] הרבה מפלפל בזה וכן שאוסר לספר שערות על השפה, ועוד ועוד ורוב דברים מה שהעיר
כבר נזכר באחרונים. הוא רוצה לחזור עליהם ולהזכיר את עצמו תדע גם מה ששאל בדבר תמיד של
שחר ובין הערביים וצדק ילין בה [?] מזה ואם תרצה תוכל לראות בכלי יקר
[עמוד 2]
מאת הרב וינגוט צפת ארץ ישראל
———————————————–
על התורה בחומש מה שהוא
מפרש את זה עיון בהרב הלבוש סימן י"ז סעיף ב' באיסור לא יהי' כלי גבר אינו שישן בבת מלך [?] […] ע"ש [עיין שם] ועיין בס' [בספר] שומר אחריתם כלי גבר בחילוף א"ת ב"ש זו תפילין שהן סוד עלמא בזכירה ול"ך ממיכל ב"ש [?] ע"ש [עיין שם] ויש עוד תירוצים ע"ז [על זה] ואין להאריך בדבר
המפורסם וכבר הובא על שולחן מלכים דבר
זה[.] במה שכתבת לי להודיע לך ממצב יעקב
ערבליך תדע אני עצמי לא הייתי אצלו
כי אין לי זמן אף שמצוה הוא אבל כך הוא
עכ"ז [עם כל זאת] אני שולח אנשים ממושב זקנים לראות
שלומו, והם השיבו לי שהמצב הולך יותר בטוב
יש אחד זקן ירא שמיי שהוא ג"כ לפרקים
אוסף עבורו מעט כסף ומוסר לו את זה
טובי' אנגר ג"כ [טוביה אנגר גם כן] פקד אולי ירצה לשתות גזוז
יקבל על חשבוני בכל פעם כך אוכל לכתוב
לך. אסיים בש"ש [בשבת שלום] בכוח"ט [בכתיבה וחתימה טובה] בדבר בע"ת [בעל תוקע?] כך
הוא בנימין טוען שאין לו כסף וכל הכנסות הם
בעדו כי זאת ירש מאביו ואם רוצים בע"ת
יקחו וישלמו [.] אין לי מה להוסיף. תשאר בברכה
מרובה ובנשיאות חן בעיני כל ותעלה על במתי
הצלחה, אביך אוהבך לנצח ודו"ש [ודורש שלומך] הנ"ל.
כל ב"ב [כל בני ביתי] שיחי' או"ש [אומרים שלום] וברכה וכט"ס [וכל טוב סלה].

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 05.09.1941

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב ואברהם וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה תש"א י"ג אלול צפת"ו [צפת תיבנה ותיכונן]

בכתוח"ט [ברכת כתיבה וחתימה טובה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיח' [שיחיה] וכלתי היקרה חנה ויו"ח [ויוצאי חלציהם] שיחי' [שיחיו]
כרטיסכם ברגע זו קיבלתי ונעים לי בקראי בשמעי משלוה"ט [משלומכם הטוב] והשי"ת [והשם יתברך] יעזור הלאה בכל הטוב לברך
אתכם[.] אתנו אין חדש הכול כמקדם, החום ירד ונתקרר שוב האויר, עכ"ז [עם כל זה] ישנם עוד פה אורחים
שמעתי שיצא עיקול מהרבנות הראשית על כל הכספים הנמצאים על שם כולל וארשה שלא ימסרו
להמו"מ [להממונים] הישנם [הישנים], וכן אמרו לי שנתפרסם ג"כ [גם כן] על העיתון הצופה[.] אני לא ראיתי את הצופה ואיני יודע
עד כמה דברים נכונים הם עכ"פ [על כל פנים] אני רואה שמתעסקין[.] לא קבלתי מענה על מכתבי לא מהרב
הרצוג ולא מהרב צבי פרנק אולי אינם רוצים לגלות דעתם בגלוי כי גם הם מפחדים ואיני [יודע?]
למה ועל מה. ובאמת הדבר מוטל על הבד"צ ועומדים בראש שהם ישגיחו שלא יהי [יהיה] מתנהג באופן
גס כזה [.] ובדבר נכבדות תדע א"ב [אהובי בני] שטוב לדבר עם שדכנים היודעים ובקיאים, כי סכ"ס [סוף כל סוף] אם עושין
שידוך ג"כ [גם כן] תיכף אין עושין חתונה רק בערך שלשה חודשים לכל הפחות, ולזאת טוב להתעניין והשי"ת
יזמין לפניו הראוי לו ולנו שיהי [שיהיה] טוב בעדו ברב מזל והצלחה מרובה ולבע"ע [ולברית עולמי עד] לבלות את ימיו
בטוב ובנעימים כאו"נ [כאוות נפשו] וזה עיקר מגמתינו לראות טוב ביו"ח [ביוצאי חלצינו] שיחי' [.] אין לנו בע"ת [בעל תפילה] ואני אין רוצה להתערב
ולדעת מזה והלוי עומד ויהי' כן כי שקר אין רגלים [?] וסכ"ס [וסוף כל סוף] כן יהי' [יהיה] וירחם השי"ת [השם יתברך] וישפיע עלינו רב טוב
כל הימים [.] אביכם אוהבכם לנצח ודו"ש באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] ומצפה לשמוע טובכם לנצח אפרים ויינגוט
כל ב"ב [בני ביתי] שיחי' דו"ש באה"ר ומברכים אתכם ברב טוב כל הימים.
בפרטות או"ש [אומרים שלום] וברכה לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מוהא"ד [מורנו הרב אברהם דודו] שיחי' ענגתי בראותי כתיבתך ואזכה להתבשר בקרוב
בבשו"ט [בבשורות טובות] ויזמין לפניך השי"ת הראוי לך בהצלחה מרובה כמשאלות לבבינו במ"ש [במה שנאמר] לי שהרב מפלטיסק
עומד לגמור ולהשכיר דירה בבתי וורשא טוב יהי לפניו עכ"פ יהי בתוך קהל אשכנזים וסמוך יהי
גם בעדך [.] רוצה אני לדעת איך דעתך להיות בר"ה [ראש השנה] ויום כפור הבע"ל [הבאים עלינו לטובה] ואמתי [אימתי] סוגרין הישיבה בטח
קודם ר"ה [ראש השנה] הבע"ל [הבא עלינו לטובה]. ואם תכתוב דעתך בזה אז אדע איך לגלות דעתי אולי דברת עם הרב מפלטיסק
בדבר זה נא להודיע לי אל תתבייש בענינים כאלה כתוב לי ג"כ [גם כן] אם אתה שבע רצון באמת,
ואל תעלים ממני כלום [.] ומה שאתה סועד ש"ק [שבת קודש] אצל הרב מפלטיסק ג"כ [גם כן] ובמה שאתה מתחבר אתו נא ונא
לכתוב לי דבר זה ואל תעלם ממני אף כמלא נימה [.] כי רצוני לדעת השורש ועיקר הדברים באמת [.] בדבר
מ"ש [מה שנאמר] מהתרגום יהונתן על הגרא לא ילבש גבר [שמלת אישה] דברים מפורסמים וכבר דברו מזה האחרונים ובשע"ת [?] ששנא [?]
בווארשא [בוורשה] הרבה מפלפל בזה וכן שאוסר לספר שערות על השפה, ועוד ועוד ורוב דברים מה שהעיר
כבר נזכר באחרונים. הוא רוצה לחזור עליהם ולהזכיר את עצמו תדע גם מה ששאל בדבר תמיד של
שחר ובין הערביים וצדק ילין בה [?] מזה ואם תרצה תוכל לראות בכלי יקר
[עמוד 2]
מאת הרב וינגוט צפת ארץ ישראל
———————————————–
על התורה בחומש מה שהוא
מפרש את זה עיון בהרב הלבוש סימן י"ז סעיף ב' באיסור לא יהי' כלי גבר אינו שישן בבת מלך [?] […] ע"ש [עיין שם] ועיין בס' [בספר] שומר אחריתם כלי גבר בחילוף א"ת ב"ש זו תפילין שהן סוד עלמא בזכירה ול"ך ממיכל ב"ש [?] ע"ש [עיין שם] ויש עוד תירוצים ע"ז [על זה] ואין להאריך בדבר
המפורסם וכבר הובא על שולחן מלכים דבר
זה[.] במה שכתבת לי להודיע לך ממצב יעקב
ערבליך תדע אני עצמי לא הייתי אצלו
כי אין לי זמן אף שמצוה הוא אבל כך הוא
עכ"ז [עם כל זאת] אני שולח אנשים ממושב זקנים לראות
שלומו, והם השיבו לי שהמצב הולך יותר בטוב
יש אחד זקן ירא שמיי שהוא ג"כ לפרקים
אוסף עבורו מעט כסף ומוסר לו את זה
טובי' אנגר ג"כ [טוביה אנגר גם כן] פקד אולי ירצה לשתות גזוז
יקבל על חשבוני בכל פעם כך אוכל לכתוב
לך. אסיים בש"ש [בשבת שלום] בכוח"ט [בכתיבה וחתימה טובה] בדבר בע"ת [בעל תוקע?] כך
הוא בנימין טוען שאין לו כסף וכל הכנסות הם
בעדו כי זאת ירש מאביו ואם רוצים בע"ת
יקחו וישלמו [.] אין לי מה להוסיף. תשאר בברכה
מרובה ובנשיאות חן בעיני כל ותעלה על במתי
הצלחה, אביך אוהבך לנצח ודו"ש [ודורש שלומך] הנ"ל.
כל ב"ב [כל בני ביתי] שיחי' או"ש [אומרים שלום] וברכה וכט"ס [וכל טוב סלה].

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב ואברהם וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות