אוֹצָרוֹת
1943 16 ביוני

הרב וינגוט דואג לבנו – לבריאותו ולפרנסתו

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב וינגוט הוא דואג לבריאותו של בנו ולפרנסתו. הוא מבקש מאברהם דוד שינוח ויישן טוב כדי שיוכל לעבוד וללמוד כראוי. הוא מבקש ממנו ליצור קשר עם כמה רבנים שיסייעו לו בהמלצות כדי להגדיל את הכנסותיו. הוא כותב שהוא מאוכזב מן המחותנים שהם "מאנשים שמדברים ואינם מקיימים". כהרגלו הרב וינגוט מצרף למכתב האישי דברי תורה על פרשת נשא, שמהם אפשר ללמוד על כבוד התורה "היקרה מפנינים". הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל

הרב וינגוט הוא דואג לבריאותו של בנו ולפרנסתו. הוא מבקש מאברהם דוד שינוח ויישן טוב כדי שיוכל לעבוד וללמוד כראוי. הוא מבקש ממנו ליצור קשר עם כמה רבנים שיסייעו לו בהמלצות כדי להגדיל את הכנסותיו. הוא כותב שהוא מאוכזב מן המחותנים שהם "מאנשים שמדברים ואינם מקיימים". כהרגלו הרב וינגוט מצרף למכתב האישי דברי תורה על פרשת נשא, שמהם אפשר ללמוד על כבוד התורה "היקרה מפנינים". הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה. צפת י"ג סיון תש"ג

[עמוד 1]
לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר אברהם דוד שיחי' [שיחיה]
כ"ק [כן קיבלתי] ע"י זוגתך כלתי תחי' [תחיה] מכתבך הנעים והירקות ששלחת תודה רבה
לך עבור זה וכן יעזור השית' [השם יתברך] שנזכה לשמוח בכם ולראות בכם רק טוב
כאשר עם לבבינו זוגתך תחי' [תחיה] אמרה לי שאשירוביץ שלח ונתן העגבניות
ולזאת תמסור לו משמינו תודה רבה [.] אתנו אין חדש ובטח תספר לך
זוגתך תחי' [תחיה] הכל מאתנו הסך שבעים גרא"י [גרוש א"י] מסרתי לידה מה שאני חייב
לך[.] שמעתי שאברהם רובינשטיין המו"ס [המוכר ספרים] הי' [היה] אצלך קנה מה בגבולך? כפי
שאני שמעתי תוכל אתה לקנות בזמן בין הזמנים ותוכל גם להרויח בזה
מאד רציתי לשלוח לך מנעול לדלת אמנם לא נמצא כעת אצלי ואם יזדמן
לפני בטח אי"ה בל"נ [אם ירצה השם בלי נדר] אעשה רצונך[.] אכול ושתה ותענג א"ע [את עצמך] כל מה דאפשר
כי צריך אתה להוסיף כח וצעיר לימים ב"ה ואל תדאג דאגת יתר
ועי"ז [ועל ידי זה] יהי' [יהיה] לך מוח ורעיון זך לשקוד על דלתי התורה במנוחה וכל
מה שמאספים בימי הצעירים נשאר לקיימא ואל תקמץ שינה מעיניך כי
יום גדול ואורך [וארוך] בפרט בימי הקיץ [.] וכפי ששמעתי יש לך עבודה רבה
במחלבה ולזה צריך אתה מנוחה כראוי ובפרט לשחיטה שצריך ישוב הדעת[.]
מירושלים כבר קבלתי איזה מכתבים והרב מפלטיסק וטרם הודיע לי יום
ביאתי לירושלים לעסוק בדבר המקוה שלכם ונראה מה יהי' [יהיה] הסוף וכן
מבני יעקב מאיר שיחי' [שיחיה] כעת שהי' [שהיה] פה חשבתי שיהי' לו פה מקום בתור משגיח
בבית הבראה
[עמוד 2]
שנפתח פה וישנן יד בזה גם המזרחי ודורשים שיהי' [שיהיה] בכשרות וגם אגודה
דורשים את זה וע"ז [ועל זה] דפק בהרב הראשי הרצוג לתת לו תעודה מליצה
ע"ז כן נכון הוא מסר לידו תעודה ומליצה טוב מאד. אמנם כוונתי
הי' [היה] שהוא יפנה ישר במכתב להמזרחי בין זה בני הלך למרכז המזרחי
בירושלים ופגש שם הרב טכורש והוא ג"כ המליץ בעדו אמנם הם בטענה
שאין צריכים משגיח רק מבשלת ומרחצת דתיות ולא יותר הרב טכורש
הבטיח שהוא יטפל בזה עוד אמנם אינני רואה בזה ממשי בדבר
בני שיחי' [שיחיה] כתב לי שכן דבר [דיבר] עם הרב טכורש אודותיך והוא תיכף דבר [דיבר]
עם הרב נויפלד לשלוח לך תמיכה חמשה לא"י עד שיתחילו לשלוח לך
תמידין כסדרן תקציב חדשי ונראה מה יהי' [יהיה] מזה [.] עכ"פ [על כל פנים] כדאי שגם אתה
תכתוב ולא תזניח אותו וכן צריך להיות אצלם לדפוק פעם אחר פעם
בלי הפסק וכדאי ג"כ [גם כן] לכתוב להד"ר [לד"ר] גינזבורג שהי' [שהיה] אצלך מתל-אביב
שיקיים וימלא דבריו מה שהבטיח לך בעת היותו אצלך להוציא
לפועל את התקציב החדשי עבורך ואם תהי' זקוק למכתבי בטח לא אמנע
טוב ואמלא בעזה"י [בעזרת השם יתברך] ביתר שאת והשי"ת [והשם יתברך] יצליח דרכינו מה יכולין לעשות
כפי הנראה לא נשלחו מירושלים מה שהבטיח לך חותנך הם מאנשים שמדברים
ואינם מקיימים ולדעתי זה תלוי גם בזוגתך תחי' [תחיה] שהיא תכתוב להם מכתב
טוב מדוע ומדוע עושים ככה שלא יפה מצדם בטח יעזור השי"ת
ואגב אכתוב לך דבר קטן וטוב הוא מה שאמרתי שבוע העברה [שעבר] בשלש סעודות [בסעודה השלישית בשבת]
בפרשת נשא את ראש בני גרשון כתב הילקוט ע"ז [על זה] הה"ד [הדא הוא דכתיב] יקרה היא מפנינים
וקשה להבין מה זה שייך לפסוק נשא את ראש בני גרשון ואמרתי ככה באמת
קשה מדוע נאמר בהם קודם בני גרשון הא גרשון יהי' [יהיה] הבכור והי'[והיה]
צריך להכתב גרשון קודם [.] ואמרו המפורשים משום דמשא בני קהת הי' [היה]
בארון הקודש וכליו ובשביל כבוד התורה נזכרו אותם מקודם אמנם
קשה הי' [היו] יכולים למסור משא לבני גרשון הארון וכליו ויהי'[ ויהיה] הכל טוב
שהם ישאו הארון הקודש ויהי' [ויהיו] נזכרין מקודם כי באמת הם הבכור
אמנם התורה רצה לגלות לנו בזה שגדול הוא כבוד התורה ואם יהי' [יהיה]
כך היינו למסור לבני גרשון הארון ולהזכירם מקודם לא ידוע לנו
אם משום כבוד התורה נזכרו מקודם או משום דהם בכור.
ומשום זה נזכרו מקודם ולזאת שינה התוה"ק [התורה הקדושה] ונמסר לבני קהת
הארון הקודש ועי'ז [ועל ידי זה] נזכרו קודם לבני גרשון ומזה משמע שכבוד בצורה וזה שאמר הילקוט שהי' קשה לו מדוע נזכר בני גרשון
אחרי קהת ולזהו אמר על הקרא[ על הפסק] נשא בני גרשון גם הם נשמע
שיקרה היא התוה"ק [התורה הקדושה] מפנינים וצריכים להזכיר מקודם עניין ולדעתי
אם מתבוננים בזה רואים שדבר נכון הוא [.] אין מה להוסיף
אביך אוהבך לנצח ומצפה לשמוע טוב לך כהי' [כל הימים] כאו"נ [כאוות נפשך] ומצפה ליור' [לישועה ורחמים]
כל בב' שיחי' כולם דורשי שלומכם באה"ר [כל בני ביתי שיחיו כולם דורשים שלומכם באהבה רבה]
ארים וינגוט

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 16.06.1943

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: מטולה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה. צפת י"ג סיון תש"ג

[עמוד 1]
לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר אברהם דוד שיחי' [שיחיה]
כ"ק [כן קיבלתי] ע"י זוגתך כלתי תחי' [תחיה] מכתבך הנעים והירקות ששלחת תודה רבה
לך עבור זה וכן יעזור השית' [השם יתברך] שנזכה לשמוח בכם ולראות בכם רק טוב
כאשר עם לבבינו זוגתך תחי' [תחיה] אמרה לי שאשירוביץ שלח ונתן העגבניות
ולזאת תמסור לו משמינו תודה רבה [.] אתנו אין חדש ובטח תספר לך
זוגתך תחי' [תחיה] הכל מאתנו הסך שבעים גרא"י [גרוש א"י] מסרתי לידה מה שאני חייב
לך[.] שמעתי שאברהם רובינשטיין המו"ס [המוכר ספרים] הי' [היה] אצלך קנה מה בגבולך? כפי
שאני שמעתי תוכל אתה לקנות בזמן בין הזמנים ותוכל גם להרויח בזה
מאד רציתי לשלוח לך מנעול לדלת אמנם לא נמצא כעת אצלי ואם יזדמן
לפני בטח אי"ה בל"נ [אם ירצה השם בלי נדר] אעשה רצונך[.] אכול ושתה ותענג א"ע [את עצמך] כל מה דאפשר
כי צריך אתה להוסיף כח וצעיר לימים ב"ה ואל תדאג דאגת יתר
ועי"ז [ועל ידי זה] יהי' [יהיה] לך מוח ורעיון זך לשקוד על דלתי התורה במנוחה וכל
מה שמאספים בימי הצעירים נשאר לקיימא ואל תקמץ שינה מעיניך כי
יום גדול ואורך [וארוך] בפרט בימי הקיץ [.] וכפי ששמעתי יש לך עבודה רבה
במחלבה ולזה צריך אתה מנוחה כראוי ובפרט לשחיטה שצריך ישוב הדעת[.]
מירושלים כבר קבלתי איזה מכתבים והרב מפלטיסק וטרם הודיע לי יום
ביאתי לירושלים לעסוק בדבר המקוה שלכם ונראה מה יהי' [יהיה] הסוף וכן
מבני יעקב מאיר שיחי' [שיחיה] כעת שהי' [שהיה] פה חשבתי שיהי' לו פה מקום בתור משגיח
בבית הבראה
[עמוד 2]
שנפתח פה וישנן יד בזה גם המזרחי ודורשים שיהי' [שיהיה] בכשרות וגם אגודה
דורשים את זה וע"ז [ועל זה] דפק בהרב הראשי הרצוג לתת לו תעודה מליצה
ע"ז כן נכון הוא מסר לידו תעודה ומליצה טוב מאד. אמנם כוונתי
הי' [היה] שהוא יפנה ישר במכתב להמזרחי בין זה בני הלך למרכז המזרחי
בירושלים ופגש שם הרב טכורש והוא ג"כ המליץ בעדו אמנם הם בטענה
שאין צריכים משגיח רק מבשלת ומרחצת דתיות ולא יותר הרב טכורש
הבטיח שהוא יטפל בזה עוד אמנם אינני רואה בזה ממשי בדבר
בני שיחי' [שיחיה] כתב לי שכן דבר [דיבר] עם הרב טכורש אודותיך והוא תיכף דבר [דיבר]
עם הרב נויפלד לשלוח לך תמיכה חמשה לא"י עד שיתחילו לשלוח לך
תמידין כסדרן תקציב חדשי ונראה מה יהי' [יהיה] מזה [.] עכ"פ [על כל פנים] כדאי שגם אתה
תכתוב ולא תזניח אותו וכן צריך להיות אצלם לדפוק פעם אחר פעם
בלי הפסק וכדאי ג"כ [גם כן] לכתוב להד"ר [לד"ר] גינזבורג שהי' [שהיה] אצלך מתל-אביב
שיקיים וימלא דבריו מה שהבטיח לך בעת היותו אצלך להוציא
לפועל את התקציב החדשי עבורך ואם תהי' זקוק למכתבי בטח לא אמנע
טוב ואמלא בעזה"י [בעזרת השם יתברך] ביתר שאת והשי"ת [והשם יתברך] יצליח דרכינו מה יכולין לעשות
כפי הנראה לא נשלחו מירושלים מה שהבטיח לך חותנך הם מאנשים שמדברים
ואינם מקיימים ולדעתי זה תלוי גם בזוגתך תחי' [תחיה] שהיא תכתוב להם מכתב
טוב מדוע ומדוע עושים ככה שלא יפה מצדם בטח יעזור השי"ת
ואגב אכתוב לך דבר קטן וטוב הוא מה שאמרתי שבוע העברה [שעבר] בשלש סעודות [בסעודה השלישית בשבת]
בפרשת נשא את ראש בני גרשון כתב הילקוט ע"ז [על זה] הה"ד [הדא הוא דכתיב] יקרה היא מפנינים
וקשה להבין מה זה שייך לפסוק נשא את ראש בני גרשון ואמרתי ככה באמת
קשה מדוע נאמר בהם קודם בני גרשון הא גרשון יהי' [יהיה] הבכור והי'[והיה]
צריך להכתב גרשון קודם [.] ואמרו המפורשים משום דמשא בני קהת הי' [היה]
בארון הקודש וכליו ובשביל כבוד התורה נזכרו אותם מקודם אמנם
קשה הי' [היו] יכולים למסור משא לבני גרשון הארון וכליו ויהי'[ ויהיה] הכל טוב
שהם ישאו הארון הקודש ויהי' [ויהיו] נזכרין מקודם כי באמת הם הבכור
אמנם התורה רצה לגלות לנו בזה שגדול הוא כבוד התורה ואם יהי' [יהיה]
כך היינו למסור לבני גרשון הארון ולהזכירם מקודם לא ידוע לנו
אם משום כבוד התורה נזכרו מקודם או משום דהם בכור.
ומשום זה נזכרו מקודם ולזאת שינה התוה"ק [התורה הקדושה] ונמסר לבני קהת
הארון הקודש ועי'ז [ועל ידי זה] נזכרו קודם לבני גרשון ומזה משמע שכבוד בצורה וזה שאמר הילקוט שהי' קשה לו מדוע נזכר בני גרשון
אחרי קהת ולזהו אמר על הקרא[ על הפסק] נשא בני גרשון גם הם נשמע
שיקרה היא התוה"ק [התורה הקדושה] מפנינים וצריכים להזכיר מקודם עניין ולדעתי
אם מתבוננים בזה רואים שדבר נכון הוא [.] אין מה להוסיף
אביך אוהבך לנצח ומצפה לשמוע טוב לך כהי' [כל הימים] כאו"נ [כאוות נפשך] ומצפה ליור' [לישועה ורחמים]
כל בב' שיחי' כולם דורשי שלומכם באה"ר [כל בני ביתי שיחיו כולם דורשים שלומכם באהבה רבה]
ארים וינגוט

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: מטולה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות