אוֹצָרוֹת
1942 30 בנובמבר

הרב וינגוט כותב לבנו דרשה בנושא תשובה וכפרת עוונות, ומספר על חגי תשרי בחיק המשפחה

אפרים שרגא וינגוט צפת

כתב היד

2 עמודי מכתב

סיפור רקע

בימים שבין כסה לעשור הרב וינגוט כותב לבנו אברהם דוד מכתב ובו דרשה בנושא תשובה וכפרת עוונות. הוא פותח בברכה לגמר חתימה טובה, מספר מי היה חזן ומי תקע בשופר בראש השנה וכותב כי טרם קנה אתרוג לסוכות או כפרות ליום הכיפורים, אבל הוא סמוך ובטוח שהוא יסתדר לקראת המועד. בדרשה בנושא תשובה הוא מציין ארבעה זמנים שבהם אדם עושה חשבון נפש: בסוף כל יום, בערב שבת, בראשי חודשים וכמובן ביום הכיפורים ומאחל לבנו ולמשפחתו שנה טובה ומתוקה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב

בימים שבין כסה לעשור הרב וינגוט כותב לבנו אברהם דוד מכתב ובו דרשה בנושא תשובה וכפרת עוונות. הוא פותח בברכה לגמר חתימה טובה, מספר מי היה חזן ומי תקע בשופר בראש השנה וכותב כי טרם קנה אתרוג לסוכות או כפרות ליום הכיפורים, אבל הוא סמוך ובטוח שהוא יסתדר לקראת המועד. בדרשה בנושא תשובה הוא מציין ארבעה זמנים שבהם אדם עושה חשבון נפש: בסוף כל יום, בערב שבת, בראשי חודשים וכמובן ביום הכיפורים ומאחל לבנו ולמשפחתו שנה טובה ומתוקה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

ב"ה. צפת, זמן תשרי תש"ד

בין כסא לעשור [בין כסה לעשור] יגמור בחתימה טובה לאור לבנ"ח [לבני חביבי]
היקר מו"ה [מורנו הרב] אברהם דוד שיחי' [שיחיה] וכלתי היקרה רחל תחי' [תחיה] 
נועם מכתבך בצרוף השני שקים [צ'קים] קבלתי והחלפתי אותם ומש' [ומה ששמעתי] שהי' [שהיה] אצליכם חום 
נורא כן הי' [היה] אצלינו וממש קשה הי' [היה] אף לנשום ולא ראינו עוד כזה זמן רב 
כזה אבל ברוך השם שמתמול [שמאתמול] התחיל להשתנה האויר וגם היום יותר ויותר 
ברוח יפה וטוב [.] הש"ץ הי' [היה] במקום שאני מתפלל שמשון מרגליות והוא בעל תפילה 
טוב ויפה ונותנין לו בעד זה 10 לא"י וגם ה'י [היה] בעל תוקע אני הייתי שבע 
רצון כן הי' [היה] לנו היום אורח טוב בנ"ח [בני חביבי] היקר מיכאל שיחי' [שיחיה] ועיקר נסיעתו לנו
כמעט לברך אותנו בגמח"ט [בגמר חתימה טובה] ובתוך כך יקנה אתרוגים ובאמת נסע ולא קנה 
אתרוגים כלל וגם טרם יש לי אתרוג שיש מעט ואינם מהודרים ולא נמצאו 
חן בעיני ואחכה עוד אולי יעזור השי"ת [השם יתברך] ויזמן לנו יותר טובים מאלה שיש 
כעת [.] הוא נסע חזרה זה איזה רגעים גם הביא לנו עופות לכפרות בעדינו 
הרוטיל בעד א. לא"י יהי כן לרצון גם הביא לנו בצלים שקניתי שמה בעדינו 
אני קניתי בעד ששה גרוש הרוטיל ועכשיו יכולים לקנות בעד ארבעה ג' [גרוש] הרוטיל
כן אמר לי אבל קשה להעביר אותם בלי רשיון ומוכרח להביא קומעה [.] 
טרם התחלתי אף בדבר כ"ש [כל שכן] בעניין סוכה ובטח יעזור השי"ת [השם יתברך] גם לזה
העיקר שהשי"ת יגמור טוב בעדינו בג"ט [בגמר טוב] בכ"ע [בכולי עלמא] לטובה כאשר אותה [איוותה] נפשנו [.]
בתי שפרה תחי' [תחיה] הי' [הייתה] אצלינו בימי ר"ה [ראש השנה] וחזרה יום א' שבוע זה כי לא יכולה להיות
יותר [.] מה שכתבת לי שכן אומרים לך שתגיד דבר מה אם תרצה מה איכפת ולא יזיק 
ולא אסור מלכתוב לך ג"כ [גם כן] דבר אחד שקל הוא לשמוע ולהבין ולהגיד וזה הוא בגמ' [בגמרא] 
יומא פרק יוה"כ בסופו איתא את זו דרש ראב"ע כי ביום הזה יכפר עליכם 
לטהר אתכם לפני ד' [השם] תטהרו וכו' אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם
אביכם שבשמים והנה יש ד' זמני תשובה בכל השנה [(א) בכל יום לעת ערב קודם 
שישכב כדכתיב [ככתוב] ובא השמש וטהר דהיינו שישה חשבון בעצמו מה שעבר ביומו ואז 
נתכפר לו כאשר פרשו המפורשים אשרי אדם לא יחשוב ד' לו עון [עוון] כי האדם בעת 
שכבו כותב בידו בעצמו למעלה מה שפגם באותו יום כמבואר במשנה אבות היד 
כותבת והפנקס פתוחה אבל אם עושה תשובה ונתכפר לו אז אין לו חשבון 
מן העבירות שעשה. ב' בכל ערב שבת כשטובל לשם קדושת שבת וממשיך 
על עצמו קדושת השבת קודש ועושה תשובה לד' [להשם] כאמרם נטריקון שבת שבת 
בו תשוב [.] ג' בראש חודש שנאמר ראש"י חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל 
תולדותם כי בזכרון שעבר עליו החדש ופגם ע"י העבירות שעשה ושב 
עליהם הקב"ה מכפר לו והאחרון היא יוה"כ [יום הכיפורים] כי אם לא ישוב ולא שם 
אל לבו מה שעבר עליו כל השנה להשיב אל ד' יזכיר א"ע[את עצמו] בימים האלה
[עמוד 2] 
לפני ד' בצעקה ובכי לפניו יתברך וזה שאמר במדרש שחורה אני ונאוה
שחורה אני בחול ונאוה אני בשבת שחורה אני בכל ימי החדש [החודש] ונאוה אני בר"ח [בראש חודש] 
שחורה אני בכל השנה ונאוה אני בר"ה וביוה"כ [בראש השנה וביום הכיפורים] וזה הוא הזמן האחרון 
והנה היום בשנה זו שביום ש"ק [שבת קודש] היא יוה"כ ביום זה מסייע לתשובה כי שומר 
ש"ק אפילו עובדי ע"ז [עבודה זרה] כדור אנוש מוחלין לו ויש לפרש זה סוף המאמר 
אשריכם ישראל, לפני אתם מטהרים לפני אביכם שבשמים ושומר 
שבת מחללו ודרשו חז"ל מחל-לו ונעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ועיקר 
לאהוב ולפייס את חברו ולקיים ואהבת לרעך כמוך וירחם השי"ת [השם יתברך] עלינו ונזכה 
לשנה טובה ומתוקה ולשנת גאולה וישועה אמן. 
בדבר נעליים תדע שלא דברו עוד עם הסנדלר גין [בגין] נעלים ובני היקר 
מיכאל שיח'י [שיחיה] אמר בעת היותו פה כי בטבריא [בטבריה] יכולים להשיג יותר בזול 
ויותר טובים מפה ולזאת אם תהי' [תהיה] אי"ה פה תדבר גין [בגין] זה ונראה אז.
באין מה להוסיף על אתר אסיים בגמר חתימה לכם ואזכה לרות [לרוות] תענוגים 
ונחת מכם כאשר אותה נפשינו לראות בכם רב אביכם הצופה לישועה 
ורחמים ויתקבל תפלתינו ברחמים וברצון
זוגתי תחי' בני שיחי' דו"ש [דורשת שלומכם ע"ב גמח"ט [גמר חתימה טובה]
אפרים וינגוט

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 30.11.1942

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

למכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם ולמשל התכתבויות נוספות או מכתבים הקשורים לאותו נושא, לחצו כאן.

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

ב"ה. צפת, זמן תשרי תש"ד

בין כסא לעשור [בין כסה לעשור] יגמור בחתימה טובה לאור לבנ"ח [לבני חביבי]
היקר מו"ה [מורנו הרב] אברהם דוד שיחי' [שיחיה] וכלתי היקרה רחל תחי' [תחיה] 
נועם מכתבך בצרוף השני שקים [צ'קים] קבלתי והחלפתי אותם ומש' [ומה ששמעתי] שהי' [שהיה] אצליכם חום 
נורא כן הי' [היה] אצלינו וממש קשה הי' [היה] אף לנשום ולא ראינו עוד כזה זמן רב 
כזה אבל ברוך השם שמתמול [שמאתמול] התחיל להשתנה האויר וגם היום יותר ויותר 
ברוח יפה וטוב [.] הש"ץ הי' [היה] במקום שאני מתפלל שמשון מרגליות והוא בעל תפילה 
טוב ויפה ונותנין לו בעד זה 10 לא"י וגם ה'י [היה] בעל תוקע אני הייתי שבע 
רצון כן הי' [היה] לנו היום אורח טוב בנ"ח [בני חביבי] היקר מיכאל שיחי' [שיחיה] ועיקר נסיעתו לנו
כמעט לברך אותנו בגמח"ט [בגמר חתימה טובה] ובתוך כך יקנה אתרוגים ובאמת נסע ולא קנה 
אתרוגים כלל וגם טרם יש לי אתרוג שיש מעט ואינם מהודרים ולא נמצאו 
חן בעיני ואחכה עוד אולי יעזור השי"ת [השם יתברך] ויזמן לנו יותר טובים מאלה שיש 
כעת [.] הוא נסע חזרה זה איזה רגעים גם הביא לנו עופות לכפרות בעדינו 
הרוטיל בעד א. לא"י יהי כן לרצון גם הביא לנו בצלים שקניתי שמה בעדינו 
אני קניתי בעד ששה גרוש הרוטיל ועכשיו יכולים לקנות בעד ארבעה ג' [גרוש] הרוטיל
כן אמר לי אבל קשה להעביר אותם בלי רשיון ומוכרח להביא קומעה [.] 
טרם התחלתי אף בדבר כ"ש [כל שכן] בעניין סוכה ובטח יעזור השי"ת [השם יתברך] גם לזה
העיקר שהשי"ת יגמור טוב בעדינו בג"ט [בגמר טוב] בכ"ע [בכולי עלמא] לטובה כאשר אותה [איוותה] נפשנו [.]
בתי שפרה תחי' [תחיה] הי' [הייתה] אצלינו בימי ר"ה [ראש השנה] וחזרה יום א' שבוע זה כי לא יכולה להיות
יותר [.] מה שכתבת לי שכן אומרים לך שתגיד דבר מה אם תרצה מה איכפת ולא יזיק 
ולא אסור מלכתוב לך ג"כ [גם כן] דבר אחד שקל הוא לשמוע ולהבין ולהגיד וזה הוא בגמ' [בגמרא] 
יומא פרק יוה"כ בסופו איתא את זו דרש ראב"ע כי ביום הזה יכפר עליכם 
לטהר אתכם לפני ד' [השם] תטהרו וכו' אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם
אביכם שבשמים והנה יש ד' זמני תשובה בכל השנה [(א) בכל יום לעת ערב קודם 
שישכב כדכתיב [ככתוב] ובא השמש וטהר דהיינו שישה חשבון בעצמו מה שעבר ביומו ואז 
נתכפר לו כאשר פרשו המפורשים אשרי אדם לא יחשוב ד' לו עון [עוון] כי האדם בעת 
שכבו כותב בידו בעצמו למעלה מה שפגם באותו יום כמבואר במשנה אבות היד 
כותבת והפנקס פתוחה אבל אם עושה תשובה ונתכפר לו אז אין לו חשבון 
מן העבירות שעשה. ב' בכל ערב שבת כשטובל לשם קדושת שבת וממשיך 
על עצמו קדושת השבת קודש ועושה תשובה לד' [להשם] כאמרם נטריקון שבת שבת 
בו תשוב [.] ג' בראש חודש שנאמר ראש"י חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל 
תולדותם כי בזכרון שעבר עליו החדש ופגם ע"י העבירות שעשה ושב 
עליהם הקב"ה מכפר לו והאחרון היא יוה"כ [יום הכיפורים] כי אם לא ישוב ולא שם 
אל לבו מה שעבר עליו כל השנה להשיב אל ד' יזכיר א"ע[את עצמו] בימים האלה
[עמוד 2] 
לפני ד' בצעקה ובכי לפניו יתברך וזה שאמר במדרש שחורה אני ונאוה
שחורה אני בחול ונאוה אני בשבת שחורה אני בכל ימי החדש [החודש] ונאוה אני בר"ח [בראש חודש] 
שחורה אני בכל השנה ונאוה אני בר"ה וביוה"כ [בראש השנה וביום הכיפורים] וזה הוא הזמן האחרון 
והנה היום בשנה זו שביום ש"ק [שבת קודש] היא יוה"כ ביום זה מסייע לתשובה כי שומר 
ש"ק אפילו עובדי ע"ז [עבודה זרה] כדור אנוש מוחלין לו ויש לפרש זה סוף המאמר 
אשריכם ישראל, לפני אתם מטהרים לפני אביכם שבשמים ושומר 
שבת מחללו ודרשו חז"ל מחל-לו ונעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ועיקר 
לאהוב ולפייס את חברו ולקיים ואהבת לרעך כמוך וירחם השי"ת [השם יתברך] עלינו ונזכה 
לשנה טובה ומתוקה ולשנת גאולה וישועה אמן. 
בדבר נעליים תדע שלא דברו עוד עם הסנדלר גין [בגין] נעלים ובני היקר 
מיכאל שיח'י [שיחיה] אמר בעת היותו פה כי בטבריא [בטבריה] יכולים להשיג יותר בזול 
ויותר טובים מפה ולזאת אם תהי' [תהיה] אי"ה פה תדבר גין [בגין] זה ונראה אז.
באין מה להוסיף על אתר אסיים בגמר חתימה לכם ואזכה לרות [לרוות] תענוגים 
ונחת מכם כאשר אותה נפשינו לראות בכם רב אביכם הצופה לישועה 
ורחמים ויתקבל תפלתינו ברחמים וברצון
זוגתי תחי' בני שיחי' דו"ש [דורשת שלומכם ע"ב גמח"ט [גמר חתימה טובה]
אפרים וינגוט

עמוד 1/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: נעמי רובין
מיקום: גבעתיים
תאריך: 1973-11-04

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

למכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם ולמשל התכתבויות נוספות או מכתבים הקשורים לאותו נושא, לחצו כאן.

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות