אוֹצָרוֹת
1947 05 ביוני

הרב וינגוט מבקש מבנו ללוות אותו לחיפה כדי לטפל בעיזבון של אחיו

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב וינגוט נדרש לטפל בעיזבון של אחיו מרדכי, שהוא, אשתו ובתו נרצחו. הרב אפרים הוא היורש החוקי היחיד, אבל כדי לקבל את העיזבון עורך הדין מבקש ממנו להביא עד. הוא מבקש מבנו אברהם דוד לבוא איתו לחיפה כדי לטפל בעניין מול הקרן הקיימת לישראל. בהמשך המכתב הרב ויינגוט כותב על החיטה השמורה לצורך אפיית מצות לפסח וכן על כספים שמגיעים לבנו מתנועת המזרחי. הוא שמח לשמוע מנכדיו, בתו ובנו של אברהם דוד, ומנחה את האב הצעיר ללמדם פסוקים מן התורה. בסוף המכתב הוא מצרף דרשה על הקדמת בני קהת לבני גרשון משום שהם נושאים את התורה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם

הרב וינגוט נדרש לטפל בעיזבון של אחיו מרדכי, שהוא, אשתו ובתו נרצחו. הרב אפרים הוא היורש החוקי היחיד, אבל כדי לקבל את העיזבון עורך הדין מבקש ממנו להביא עד. הוא מבקש מבנו אברהם דוד לבוא איתו לחיפה כדי לטפל בעניין מול הקרן הקיימת לישראל. בהמשך המכתב הרב ויינגוט כותב על החיטה השמורה לצורך אפיית מצות לפסח וכן על כספים שמגיעים לבנו מתנועת המזרחי. הוא שמח לשמוע מנכדיו, בתו ובנו של אברהם דוד, ומנחה את האב הצעיר ללמדם פסוקים מן התורה. בסוף המכתב הוא מצרף דרשה על הקדמת בני קהת לבני גרשון משום שהם נושאים את התורה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה טוב סיון תש"ז צפתו [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
ברוה"צ [ברכה והצלחה] לבנ"ח [לבני חביבי] מוה"אד שיחי' [מורנו הרב אברהם דוד שיחיה] עשזו"כ [עם שלום זוגתו וכלתי] רחל תחי'
עשזי"ח [עם שלום יוצאי חלציהם] שיחי'
ברגע זו קבלתי מכתבך בצירוף הצ'קים ושמחנו בשמוע משלומכם כן יעזור
לשמוע הלאה אך טוב ורצינו לדעת אם לצרף לפנקסך או שאתה רוצה
לקבל ממנו הכסף בחזרה ז"א מה שהוצאת על המקוה, עתה אני כותב
לך כאשר בני מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי'[שיחיה] הי' פה באותו זמן הופיע לביתי העו"ד
מחיפה שקבל על עצמו לטפל מצד הק"ק [הקרן קיימת] בעזבון אחי המנוח ז"ל [.] כידוע
לך נדרש שאחתום על יפוי כח [ייפוי כוח] שאני ממנה אותו בתור יפוי כח
לדרוש צו ירושה בעדי שאני יורש יחידי והתנגדתי אז כי הק"ק לא
חזר לידי החוזה הרשמי בתת"י [?] כפי שהשתווינו יחד ואז דרש העו"ד
הנז' [הנזכר] שצריך להופיע בפני בית המשפט בחיפה שני אנשים אני
בהצהרה לפניהם שאחי מרדכי נרצח ואשתו ובתו ג"כ נרצחים ולא
נשאר בתור יורש רק אני לבדי וצריך אני להצטרף עוד אחד ואמר
שבני יעקב מאיר ג"כ [גם כן] טוב שיבא איתי ובעת שיתן לי ידיעה שאבא [שאבוא] אז
ג"כ יתן ידיעה לבני יעקב מאיר שיבא באותו יום ובאותו זמן ובני
הסכים לזה שיבא בעת שיקבל הזמנה. והנה יום ג' ש.ז. [שבוע זה] שוב
הופיע והביא החוזה לידי בחתימת הק"ק [קרן קיימת] ושוב חתמתי על היפוי-כח
ודברנו, ואמר אולי יש לי בן שהוא יותר קרוב לחיפה והצעתי לפניו
אותך שסמוך אתה לחיפה ואמר טוב ורשם לפניו הכותבת [הכתובת] שלך ובעת
שישלח לי ישלח לידך ג"כ הזמנה, וחושב אני אי"ה [אם ירצה השם] בעת שאקבל הזמנה
אבא אליך ונסע יחד ממקומך לחיפה ונסדר מה לפנינו כי לא צריך
לזה זמן הרבה ונחזור אי"ה ולזאת רוצה אני לדעת אם אתה
מסכים לנסוע איתי לחיפה ואני אי"ה אבא אליך [.] אם כן תסכים ואפטור
בזה את בני יעקב מאיר שיח'י [שיחיה] כי כבר כתב לי שאודיע לו באיזה
מקום שנפגש יחד ובשבילי יותר נוח שאסע למקומך ומשם נסע אי"ה יחד
אף שהעו"ד כבר רשם לפניו הכותבת [הכתובת] שלך להודיע לך ע"ז [על זה] בזמן הראוי [.]
עכ"ז [עם כל זה] רוצה אני לדעת אם כן אתה מסכים שלא לפניך טרחה יתירה בזה ובטח
תכתוב לי
שבע רצון אני ב"ה שבדבר החטה [החיטה] שמורה הכל בסדר ואין אתה צריך עוד
לטרוח כי אם אהי' [אהיה] אצליכם נסדר את זה[.] בדבר בני מיכאל שי' במו"מ
עם אגד כתב לי שהוא ממשיך עוד חדש ימים ואח"כ יראה כי הוא
עמד לפניהם שני סעיפים (א) שלא יגיע ע"י חילול ש"ק [שבת קודש] דהיינו שלא יבואו
לגבולו ולחצר שלו ביום שבת וחושש שיהי' [שיהיה] צריך לפרקים למסור גם
כרטיסים וזאת בשום אופן שבעולם לא יכול להסכים. (ב) בדבר
המשכרת [המשכורת] הם רוצים לתת לו אחוזים והוא דורש משכרת [משכורת] חדשי.
שמח אני מאוד שסכ"ס [סוף כל סוף] המזרחי החזירו לך המגיע מהמקוה גם זה טוב
נהניתי אני לשמוע מיו"ח שיחי' [מיוצאי חלציך שיחיו] איך שהם משמיעים את קולם פעם הבן ופעם הבת
אני חושב מה שצועק מים מים הוא מכוין לתורה שנקרא מים ורוצה בזה
לעורר בכח התורה כי אין לו עוד יצה"ר [יצר הרע] ומה שהתרגז לפרקים זה
[עמוד 2]
זה הוא מה שאתם אין מבינים אותו [.] עי"ז [על ידי זה] נתרגז ולא כדאי להתרגז ילד
קטן כמוהו והשי"ת יעזור ויתן שתשבעו עונג רב אתנו יחד ולרַות [ולרוות]
מהם רב נחת וללמד אותו בתורה וד"א [ודרך ארץ] ותרגיל לדבר אתו תורה צוה [ציווה]
לנו משה ושמע ישראל כדברי חז"ל התינוק שמתחיל לדבר אביו ילמד
אותו תצל"מ [את הפסוק: תורה ציווה לנו משה] ושמע ישראל אשרי איש שהולך בדרך התורה שהתוה"ק [שהתורה הקדושה]
מורה הדרך שלנו בכל פנה ופנה והיא מאיר לנו אור אף במקום החושך
היותר ונקודה אחת של אמת דוחה הרבה מהחושך והשקר ובזכות תוה"ק [תורה קדושה]
יש לנו קוים [קיום] בעולם [.] ובמדרש בשבוע שעברה נשא לבני גרשון התחיל שם
במדרש הה"ד [הדא הוא דכתיב, זה שכתוב] יקרה היא מפנינים וכוונתו דבאמת ה'י [היה] צריך להקדים
נשא לבני גרשון קודם כי הוא הבכור אך כיון שבני קהת נשאו הארון
מקום שמונח התוה"ק הקדימו לבני קהת ובני קהת חיבבו את זה
ולזאת יצאו מקהת משה אהרן ומרים ואף אהרן הבכור הקדימו למשה
שע"י [שעל ידו] נתנה התורה ואהרן הי' [היה] בבחינת עבודה ומרים היתה בבחינת
גמ"ח [גמילות חסד] וזה באר של מרים שהלך במדבר להשקות עם ישראל מים וזה
ותתיצב אחותו מרחוק לדעת את שלום משה וזה גמ"ח [.] ובזה כיון התנא
באבות [במסכת אבות] על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועבודה וגמ"ח.
אחתום בש"ש [שאו שלום] וברכה לכם וברכת כט"ס [כל טוב סלה] אביכם אוהבכם לנצח.
אפרים וינגוט
זוגתי ובתי ובני שיחי' כולם עומדים
ומברכים אתכם [.] בתי לאה היתה כל השבוע בבית אורן
ותמול חזרה לביתי שנתאוה תאוה להיות שם מעט ובכן נסעה גם
מצאה שמה בתי שפרה כי נסעה לבית אורן לנפוש ולנוח מרוב
החום שישנו באשדות יעקב וגם מרוב עבודה כך ספרה לאה.
הם בריאים ושלמים ב"ה. באין מה להוסיף אסיים בלב מלא ברכות.
מבני יצחק שי' [שיחיה] מקבלים מכתבים דברי שלומים כ"ק [כן קיבלנו] שלשום מכתב
ובו כותב שעומד לגמר הבנין למרבה עוד חדש ימים והתחילו כבר בטיח
שני החדרים הנוספים והוא מכין כבר תכנית איך לסדר חנוכת
הבית, כי חושב להזמין הרבה אנשים מבפנים ומבחוץ, וחושב בעמקות
איך לסדר או בסירוגין או כלום [כולם] יחד וקשה לפניו כ"כ [כמו כן] לי

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 05.06.1947

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה טוב סיון תש"ז צפתו [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
ברוה"צ [ברכה והצלחה] לבנ"ח [לבני חביבי] מוה"אד שיחי' [מורנו הרב אברהם דוד שיחיה] עשזו"כ [עם שלום זוגתו וכלתי] רחל תחי'
עשזי"ח [עם שלום יוצאי חלציהם] שיחי'
ברגע זו קבלתי מכתבך בצירוף הצ'קים ושמחנו בשמוע משלומכם כן יעזור
לשמוע הלאה אך טוב ורצינו לדעת אם לצרף לפנקסך או שאתה רוצה
לקבל ממנו הכסף בחזרה ז"א מה שהוצאת על המקוה, עתה אני כותב
לך כאשר בני מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי'[שיחיה] הי' פה באותו זמן הופיע לביתי העו"ד
מחיפה שקבל על עצמו לטפל מצד הק"ק [הקרן קיימת] בעזבון אחי המנוח ז"ל [.] כידוע
לך נדרש שאחתום על יפוי כח [ייפוי כוח] שאני ממנה אותו בתור יפוי כח
לדרוש צו ירושה בעדי שאני יורש יחידי והתנגדתי אז כי הק"ק לא
חזר לידי החוזה הרשמי בתת"י [?] כפי שהשתווינו יחד ואז דרש העו"ד
הנז' [הנזכר] שצריך להופיע בפני בית המשפט בחיפה שני אנשים אני
בהצהרה לפניהם שאחי מרדכי נרצח ואשתו ובתו ג"כ נרצחים ולא
נשאר בתור יורש רק אני לבדי וצריך אני להצטרף עוד אחד ואמר
שבני יעקב מאיר ג"כ [גם כן] טוב שיבא איתי ובעת שיתן לי ידיעה שאבא [שאבוא] אז
ג"כ יתן ידיעה לבני יעקב מאיר שיבא באותו יום ובאותו זמן ובני
הסכים לזה שיבא בעת שיקבל הזמנה. והנה יום ג' ש.ז. [שבוע זה] שוב
הופיע והביא החוזה לידי בחתימת הק"ק [קרן קיימת] ושוב חתמתי על היפוי-כח
ודברנו, ואמר אולי יש לי בן שהוא יותר קרוב לחיפה והצעתי לפניו
אותך שסמוך אתה לחיפה ואמר טוב ורשם לפניו הכותבת [הכתובת] שלך ובעת
שישלח לי ישלח לידך ג"כ הזמנה, וחושב אני אי"ה [אם ירצה השם] בעת שאקבל הזמנה
אבא אליך ונסע יחד ממקומך לחיפה ונסדר מה לפנינו כי לא צריך
לזה זמן הרבה ונחזור אי"ה ולזאת רוצה אני לדעת אם אתה
מסכים לנסוע איתי לחיפה ואני אי"ה אבא אליך [.] אם כן תסכים ואפטור
בזה את בני יעקב מאיר שיח'י [שיחיה] כי כבר כתב לי שאודיע לו באיזה
מקום שנפגש יחד ובשבילי יותר נוח שאסע למקומך ומשם נסע אי"ה יחד
אף שהעו"ד כבר רשם לפניו הכותבת [הכתובת] שלך להודיע לך ע"ז [על זה] בזמן הראוי [.]
עכ"ז [עם כל זה] רוצה אני לדעת אם כן אתה מסכים שלא לפניך טרחה יתירה בזה ובטח
תכתוב לי
שבע רצון אני ב"ה שבדבר החטה [החיטה] שמורה הכל בסדר ואין אתה צריך עוד
לטרוח כי אם אהי' [אהיה] אצליכם נסדר את זה[.] בדבר בני מיכאל שי' במו"מ
עם אגד כתב לי שהוא ממשיך עוד חדש ימים ואח"כ יראה כי הוא
עמד לפניהם שני סעיפים (א) שלא יגיע ע"י חילול ש"ק [שבת קודש] דהיינו שלא יבואו
לגבולו ולחצר שלו ביום שבת וחושש שיהי' [שיהיה] צריך לפרקים למסור גם
כרטיסים וזאת בשום אופן שבעולם לא יכול להסכים. (ב) בדבר
המשכרת [המשכורת] הם רוצים לתת לו אחוזים והוא דורש משכרת [משכורת] חדשי.
שמח אני מאוד שסכ"ס [סוף כל סוף] המזרחי החזירו לך המגיע מהמקוה גם זה טוב
נהניתי אני לשמוע מיו"ח שיחי' [מיוצאי חלציך שיחיו] איך שהם משמיעים את קולם פעם הבן ופעם הבת
אני חושב מה שצועק מים מים הוא מכוין לתורה שנקרא מים ורוצה בזה
לעורר בכח התורה כי אין לו עוד יצה"ר [יצר הרע] ומה שהתרגז לפרקים זה
[עמוד 2]
זה הוא מה שאתם אין מבינים אותו [.] עי"ז [על ידי זה] נתרגז ולא כדאי להתרגז ילד
קטן כמוהו והשי"ת יעזור ויתן שתשבעו עונג רב אתנו יחד ולרַות [ולרוות]
מהם רב נחת וללמד אותו בתורה וד"א [ודרך ארץ] ותרגיל לדבר אתו תורה צוה [ציווה]
לנו משה ושמע ישראל כדברי חז"ל התינוק שמתחיל לדבר אביו ילמד
אותו תצל"מ [את הפסוק: תורה ציווה לנו משה] ושמע ישראל אשרי איש שהולך בדרך התורה שהתוה"ק [שהתורה הקדושה]
מורה הדרך שלנו בכל פנה ופנה והיא מאיר לנו אור אף במקום החושך
היותר ונקודה אחת של אמת דוחה הרבה מהחושך והשקר ובזכות תוה"ק [תורה קדושה]
יש לנו קוים [קיום] בעולם [.] ובמדרש בשבוע שעברה נשא לבני גרשון התחיל שם
במדרש הה"ד [הדא הוא דכתיב, זה שכתוב] יקרה היא מפנינים וכוונתו דבאמת ה'י [היה] צריך להקדים
נשא לבני גרשון קודם כי הוא הבכור אך כיון שבני קהת נשאו הארון
מקום שמונח התוה"ק הקדימו לבני קהת ובני קהת חיבבו את זה
ולזאת יצאו מקהת משה אהרן ומרים ואף אהרן הבכור הקדימו למשה
שע"י [שעל ידו] נתנה התורה ואהרן הי' [היה] בבחינת עבודה ומרים היתה בבחינת
גמ"ח [גמילות חסד] וזה באר של מרים שהלך במדבר להשקות עם ישראל מים וזה
ותתיצב אחותו מרחוק לדעת את שלום משה וזה גמ"ח [.] ובזה כיון התנא
באבות [במסכת אבות] על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועבודה וגמ"ח.
אחתום בש"ש [שאו שלום] וברכה לכם וברכת כט"ס [כל טוב סלה] אביכם אוהבכם לנצח.
אפרים וינגוט
זוגתי ובתי ובני שיחי' כולם עומדים
ומברכים אתכם [.] בתי לאה היתה כל השבוע בבית אורן
ותמול חזרה לביתי שנתאוה תאוה להיות שם מעט ובכן נסעה גם
מצאה שמה בתי שפרה כי נסעה לבית אורן לנפוש ולנוח מרוב
החום שישנו באשדות יעקב וגם מרוב עבודה כך ספרה לאה.
הם בריאים ושלמים ב"ה. באין מה להוסיף אסיים בלב מלא ברכות.
מבני יצחק שי' [שיחיה] מקבלים מכתבים דברי שלומים כ"ק [כן קיבלנו] שלשום מכתב
ובו כותב שעומד לגמר הבנין למרבה עוד חדש ימים והתחילו כבר בטיח
שני החדרים הנוספים והוא מכין כבר תכנית איך לסדר חנוכת
הבית, כי חושב להזמין הרבה אנשים מבפנים ומבחוץ, וחושב בעמקות
איך לסדר או בסירוגין או כלום [כולם] יחד וקשה לפניו כ"כ [כמו כן] לי

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות