אוֹצָרוֹת
1945 28 בינואר

הרב וינגוט מודה לבנו על ססלת הפירות לחג ומצר על שלא נכח בסוף השבוע בבית

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

לכבוד ט"ו בשבט הביא הבת לאה סל מלא פירות ששלח הבן אברהם דוד לאביו הרב וינגוט. הוא מודה לו על כך ושולח את ברכתו לכל בני המשפחה. עוד הוא מצר שאברהם דוד לא הגיע אליהם לשבת, מה שהיה משמח אותם מאוד. לצד ענייני המשפחה ודיון הלכתי מפורט בהלכות שחיטה של בהמה הרב וינגוט כואב את האסון שאירע לעם היהודי ורציחתם של רבבות בני ישראל בשואה. הוא מתפלל גם שה' ינקום את דם וגם לתחיית העם. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת,

לכבוד ט"ו בשבט הביא הבת לאה סל מלא פירות ששלח הבן אברהם דוד לאביו הרב וינגוט. הוא מודה לו על כך ושולח את ברכתו לכל בני המשפחה. עוד הוא מצר שאברהם דוד לא הגיע אליהם לשבת, מה שהיה משמח אותם מאוד. לצד ענייני המשפחה ודיון הלכתי מפורט בהלכות שחיטה של בהמה הרב וינגוט כואב את האסון שאירע לעם היהודי ורציחתם של רבבות בני ישראל בשואה. הוא מתפלל גם שה' ינקום את דם וגם לתחיית העם. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה י"ד שבט תש"ה צפתו' [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
שפעת [שפע] ברוה"צ וכט"ס [ברכה והצלחה וכל טוב סלה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר אברהם דוד שי' [שיחיה] וזוג' [וזוגתו]
הברוכה מרת רחל תחי' [תחיה] ושל"ב [ושלום לבת] אסתר בילא תחי'
היום בצהרים קבלתי מכתבך בצירוף השיק [הצ'ק] תוכל לראות הסדור הדאר
מטבריא [מטבריה] לפה הולך כ"כ במהירות [.] נניח את זה [.] בתי לאה הופיע [הופיעה] לביתי
בסל מלא וגדוש פרי הדר מכם וראויים אתם בברכה ולברכה כפרי
הדר [.] ותהי' [ותהיה] מבורך עד עולמי עד וברכה והצלחה יהי' בביתכם. כהי' [כל הימים]
ונשבוע תענוג ונחת מכם. בתי לאה ספרה שחשק הי' [היה] לך בנ"ח [בני חביבי] לבא
על ש"ק [שבת קודש] ובאמת מדוע לא הוצאת מחשבתך לפועל ולבא כי באמת היינו
שמחים מצידך ובפרט בתך תחי' [תחיה] בודאי היתה נהנה מהנסיעה
אתנו אין חדש וב"ה שנפסק מיום חמשי [חמישי] העבר הגשמים המרובים שירדו
בלי הפסק ויכולים לנוח מעט [.] מדברים שסוף והקץ ממלחמה הגיע
אבל לדאבונינו אין אנו שומעים מהכללות ישראל שהי' [שהיו] נמצאים שמה
חבל על הכוס התרעלה שעבר עליהם הסלתה ושמנה של אחינו נשחטו
ונשרפו אוי ואבוי מה שעברו בימינו אלה השי"ת [השם יתברך] ינקום דמם ועם ישראל
יקום לתחי' [לתחיה] ולתפארת בעיני כל העמים ונזכה לגאולה שלמה ב"ב [במהרה בימינו]
מה שהקשת שאלה על הרשב"א איך הדין בנוטל צומת הגיגין וא"א [ואיברים אחרים] דאף אם
נחתכו מהארכובה ולמעלה טריפה ולרשב"א כשרה יכול להיות דבניטל
צוה"ג [צומת הגידים] נטריפה שוב יש להקשות מניטל צומה"ג תעיין במשנה דף ע"ו ואית' [ואיתא]
שם וכן שניטל צוה"ג וכתב רש"יזל [רש"י זכרו לברכה] אפילו לא נחתך העצם עש' [עיין שם] ואכ' [ואם כן] זה
פשיטא [פשוט] דבנחתכו כטריפה כך אף שנטל טריפה ומשז' [ומשום זה] דאמר המשנה
וכן ניטל ואכ'[ ואם כן] אא' [אי אפשר] דבנחתכו דכשרה גם ניטל כשרה דפשיטא
כשכ' [כל שכן] מנחתכו ושוב אין מה להקשות מניטל צוה"ג דאמרינן דהוי
בכלל נחתכו ועיין שם מחידושי רמב"ן חולין שכתב ההש' [?] דהוי ליה לאקשוי' והאיכא
שניטל צוה"ג אלא רישא שמתניתן נקט הגמ' [הגמרא] וההד' [והדא הוא דכתבי] לסיפא נמי [גם]
מפרקא חדא מחברתה ורשב"א אחרוייהו עש' [עיין שם] ואין בזה מה להקשות
ממהר אני לדואר כי רואה אנוכי כי מפה למחניכם יש עכבה
קרוב לשבוע עד שיגיע המכתב ולזאת איני רוצה לעכב בכדי
שלא תבא לידי דאגות [.] העתונים ישנו בידי ואיני יודע אם
מי להחזירם לידך בטח גם זה יגיע על מקומו בשלו' [בשלום]
אביכם אוהבכם לנצח ודוש' באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] וצופה לשמוע טובכם
זוגתי ובב' שיח'י [ובני ביתי שיחיו] מברכים אתכם
בברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] מחר תאכלו פירות
כי ר"ה [ראש השנה] לאילנות היא ונתברכו ברב טוב
אפרים ויינגוט [חתימה]
ועין במלאכת שלמה על משניות דפוס וילנא מ"ש [מה שכתב] בשם רבינו שכתב שראו
חכמים מיטב שייטלו הגידין גמרי ולא שישאירו ושם שלא כפיתן עש' [עיין שם]
אכ'[ אם כן] עיקר נטילת צוה"ג כטריפה הוי כנחתכו רגל או נשבר
במקום צוה"ג שעיז' [שעל ידי זה] יחליאו שאר הגוף ולא יכול לחיות אכ' הוא
הוא והוי שפיר בכלל נחתך הרגל דדין אחד להם הא אנחנו
רואים אף לדידן שנחתכו למעלה מצוה"ג כשרה אף דכבר
[עמוד 2]
גידין [?] עכז' [עם כל זה כשרה] דעיקר טריפתן בניטל צוה"ג
היא כמו שנחכתו באופן הזה טריפה דעיז' [שעל ידי זה] נפסד כל חיות
הבהמה ושפיר לרשב"א דסובר דנחתכו כשר גם ניטל כשר
והדבר מבואר מפורש ברמב"ן עפ"י התוספתא עיין

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 28.01.1945

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: טבריה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה י"ד שבט תש"ה צפתו' [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
שפעת [שפע] ברוה"צ וכט"ס [ברכה והצלחה וכל טוב סלה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר אברהם דוד שי' [שיחיה] וזוג' [וזוגתו]
הברוכה מרת רחל תחי' [תחיה] ושל"ב [ושלום לבת] אסתר בילא תחי'
היום בצהרים קבלתי מכתבך בצירוף השיק [הצ'ק] תוכל לראות הסדור הדאר
מטבריא [מטבריה] לפה הולך כ"כ במהירות [.] נניח את זה [.] בתי לאה הופיע [הופיעה] לביתי
בסל מלא וגדוש פרי הדר מכם וראויים אתם בברכה ולברכה כפרי
הדר [.] ותהי' [ותהיה] מבורך עד עולמי עד וברכה והצלחה יהי' בביתכם. כהי' [כל הימים]
ונשבוע תענוג ונחת מכם. בתי לאה ספרה שחשק הי' [היה] לך בנ"ח [בני חביבי] לבא
על ש"ק [שבת קודש] ובאמת מדוע לא הוצאת מחשבתך לפועל ולבא כי באמת היינו
שמחים מצידך ובפרט בתך תחי' [תחיה] בודאי היתה נהנה מהנסיעה
אתנו אין חדש וב"ה שנפסק מיום חמשי [חמישי] העבר הגשמים המרובים שירדו
בלי הפסק ויכולים לנוח מעט [.] מדברים שסוף והקץ ממלחמה הגיע
אבל לדאבונינו אין אנו שומעים מהכללות ישראל שהי' [שהיו] נמצאים שמה
חבל על הכוס התרעלה שעבר עליהם הסלתה ושמנה של אחינו נשחטו
ונשרפו אוי ואבוי מה שעברו בימינו אלה השי"ת [השם יתברך] ינקום דמם ועם ישראל
יקום לתחי' [לתחיה] ולתפארת בעיני כל העמים ונזכה לגאולה שלמה ב"ב [במהרה בימינו]
מה שהקשת שאלה על הרשב"א איך הדין בנוטל צומת הגיגין וא"א [ואיברים אחרים] דאף אם
נחתכו מהארכובה ולמעלה טריפה ולרשב"א כשרה יכול להיות דבניטל
צוה"ג [צומת הגידים] נטריפה שוב יש להקשות מניטל צומה"ג תעיין במשנה דף ע"ו ואית' [ואיתא]
שם וכן שניטל צוה"ג וכתב רש"יזל [רש"י זכרו לברכה] אפילו לא נחתך העצם עש' [עיין שם] ואכ' [ואם כן] זה
פשיטא [פשוט] דבנחתכו כטריפה כך אף שנטל טריפה ומשז' [ומשום זה] דאמר המשנה
וכן ניטל ואכ'[ ואם כן] אא' [אי אפשר] דבנחתכו דכשרה גם ניטל כשרה דפשיטא
כשכ' [כל שכן] מנחתכו ושוב אין מה להקשות מניטל צוה"ג דאמרינן דהוי
בכלל נחתכו ועיין שם מחידושי רמב"ן חולין שכתב ההש' [?] דהוי ליה לאקשוי' והאיכא
שניטל צוה"ג אלא רישא שמתניתן נקט הגמ' [הגמרא] וההד' [והדא הוא דכתבי] לסיפא נמי [גם]
מפרקא חדא מחברתה ורשב"א אחרוייהו עש' [עיין שם] ואין בזה מה להקשות
ממהר אני לדואר כי רואה אנוכי כי מפה למחניכם יש עכבה
קרוב לשבוע עד שיגיע המכתב ולזאת איני רוצה לעכב בכדי
שלא תבא לידי דאגות [.] העתונים ישנו בידי ואיני יודע אם
מי להחזירם לידך בטח גם זה יגיע על מקומו בשלו' [בשלום]
אביכם אוהבכם לנצח ודוש' באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] וצופה לשמוע טובכם
זוגתי ובב' שיח'י [ובני ביתי שיחיו] מברכים אתכם
בברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] מחר תאכלו פירות
כי ר"ה [ראש השנה] לאילנות היא ונתברכו ברב טוב
אפרים ויינגוט [חתימה]
ועין במלאכת שלמה על משניות דפוס וילנא מ"ש [מה שכתב] בשם רבינו שכתב שראו
חכמים מיטב שייטלו הגידין גמרי ולא שישאירו ושם שלא כפיתן עש' [עיין שם]
אכ'[ אם כן] עיקר נטילת צוה"ג כטריפה הוי כנחתכו רגל או נשבר
במקום צוה"ג שעיז' [שעל ידי זה] יחליאו שאר הגוף ולא יכול לחיות אכ' הוא
הוא והוי שפיר בכלל נחתך הרגל דדין אחד להם הא אנחנו
רואים אף לדידן שנחתכו למעלה מצוה"ג כשרה אף דכבר
[עמוד 2]
גידין [?] עכז' [עם כל זה כשרה] דעיקר טריפתן בניטל צוה"ג
היא כמו שנחכתו באופן הזה טריפה דעיז' [שעל ידי זה] נפסד כל חיות
הבהמה ושפיר לרשב"א דסובר דנחתכו כשר גם ניטל כשר
והדבר מבואר מפורש ברמב"ן עפ"י התוספתא עיין

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1951-02-18

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: טבריה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות