אוֹצָרוֹת
1941 03 בנובמבר

הרב וינגוט מודיע לבנו יעקב מאיר על הולדת אחיינו ועל הציפייה לקראת ברית המילה בטבריה

הרב יעקב מאיר וינגוט

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב וינגוט מודיע בשמחה לבנו יעקב מאיר על הולדת בן לאחיו מיכאל ועל ברית המילה שתיערך בטבריה ביום ראשון שלאחר כתיבת המכתב. הוא מאחל שההורים יזכו לחנכו לתורה ומצוות, ויזכו לרוות ממנו נחת. הוא מברך את בנו שגם אצלו תהיה שמחה, ומוסיף את הביטוי הידוע שכאשר נולד בן במשפחה –נתרפאה המשפחה כולה. המשך המכתב דן בהלכות שחיטה בתגובה לשאלה ששאל אותו בנו יעקב מאיר. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים

הרב וינגוט מודיע בשמחה לבנו יעקב מאיר על הולדת בן לאחיו מיכאל ועל ברית המילה שתיערך בטבריה ביום ראשון שלאחר כתיבת המכתב. הוא מאחל שההורים יזכו לחנכו לתורה ומצוות, ויזכו לרוות ממנו נחת. הוא מברך את בנו שגם אצלו תהיה שמחה, ומוסיף את הביטוי הידוע שכאשר נולד בן במשפחה –נתרפאה המשפחה כולה. המשך המכתב דן בהלכות שחיטה בתגובה לשאלה ששאל אותו בנו יעקב מאיר. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה י"ג חשוון תש"ב צפת"ו [צפת תיבנה ותיכונן]. יום היא"צ [יארצייט – יום השנה לפטירה] של אאמ"ר [אדוננו אבינו מורנו]
הגאון זצל"ה [זכר צדיק לחיי העולם]

ברכת מז"ט [מזל טוב] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקרים והנעלים מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי' [שיחיה]
ולכל ב"ב [בני ביתו]שיחי' ולאב"ח ]מו"ה [לאהובי בני חביבי מורי היקר] אברהם דוד שחי'
בזו הרגע קבלתי מכתב מבשר טוב מב"ח [מבני חביבי] היקר מו"ה [מורנו הרב] מיכאל שיחי' שזוגתו
הולידה בן זכר לרב מזל והצלחה. ויה"ר [ויהי רצון] שיזכו אביו ואמו להכניסו
לבריתו של א"א [אברהם אבינו] ע"ה [עליו השלום] בעתו ובזמנו ולגדלו עם שאר יו"ח [יוצאי חלציהם] לתו"ח [תורה וחופה] ומע"ט [ומעשים טובים] ולרות [ולרוות]
תענוג [.] הולידה [הלידה] הי' [הייתה] במוצש"ק [במוצאי שבת קודש] והברי"מ [ברית מילה] יהי' [תהיה] אי"ה יהיה [אם ירצה השם] בשע"ט [בשעה טובה] ביום א' הבע"ל [הבא עלינו לטובה]
בטבריא [בטבריה] אני אקוה אי"ה לנסוע בל"נ [בלי נדר] לקח [לקחת] חבל בשמחתם שהוא שמחתי
ואי"ה אצלך בנ"ח [בני חביבי] מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי' בנקל ובשטו"מ [ובשעה טובה ומוצלחת] נשמח יחד באהבים
אי"ה ויתקיים בנו נולד בן במשפחה נתרפא כל המשפחה תהיו
שמחים ועתה אתה אהב"ח [אהובי בני חביבי] היקר ירם השם חלקך ותרם מזלך ויזמן
לפניך הראוי ונכון ברב [ברוב] טוב אז נשמח בכפלים אי"ה ותפלתי
להשמים [לשמיים] כל היום ועיני צופיות אליו לזכות ולראות בכם רב תענוג
ונחת [.] ביום עש"ק [ערב שבת קודש] מהרתי לכתוב ושכחתי שאתה שואל דעתי בדבר
המשנה שאחרים עומדים ע"ג [על גביו] עיין ביו"ד [ביורה דעה] הלכות שחיטה סי' [סימן] א לשון המחבר
סעי"ג [סעיף י"ג] בסופו מי שיודעים בו שאינו יודע הלכות שחיטה יכולים ליתן לו לשחוט
אם אחר עומד על גביו ע"ש [עיין שם] ובאמת דבר זה אם צריך להיות אחרים
דוקא או די באחר כבר העלה על שלחן המלכים [?] מלכא רבנן
עיין בדרכי תשובה סי' א' הנ"ל סעי"ג [סעיף י"ג] ס"ק [סעיף קטן] קכ"ג ועיין במחבר ש"ע [שולחן ערוך] שם סעי' [סעיף]
ה' בשחיטת חשו"ק [חרש שוטה וקטן] אם שחטו שחיטתן כשרה אם אחרים עומדים ע"ג [על גביהם] ועיין
בדרכי תשובה ס"ק [סעיף קטן] קס"ג שמביא שהבעל שושנים לדוד כ' [כתב] אע"פ שכ' [שכתב] אחרי' [אחרים]
[עמוד 2]
לשון רבים לאו דוקא היא אפי' [אפילו] אחד ועיין שם עוד מהרבה אחרונים שכבר
דברו[.] ולגבי דידי הפי' [הפירוש] במשנה הוא בדרך פשוט כיון דקתני [ששנינו] חוץ מחרש
שו"ק [שוטה וקטן] שמא יקלקלו בשחיטתן בלשון רבים וכן וכולן ששחטו בלשון רבים
שוב איתא ואחרים רואין אותן ג"כ [גם כן] בלשון רבים ולעולם די באחד
כמבואר מפוסקים ראשונים ומגמ' [ומגמרא].
הנני מסיים מכתבי בש"ש [בשבת שלום] ובכו"ט [וברכת כל טוב] ע"ב [עם ברכת] מז"ט כראוי לכם אהוביי
אביכם אוהבכם לנצח, ודו"ש באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] ומצפה לשמוע אך בשו"ט [בשורות טובות]
כן תמסור עבורי דר"ש [דרישת שלום] להרה"ג מפלטיסק שליט"א ותברך אותו
בברכת מז"ט מבן הנולד לרב מזל לבני היקר מיכאל דוב שיחי'.
כל ב"ב שיחי' דו"ש [כל בני ביתי שיחיו דורשים שלומכם] ומברכים מז"ט מז"ט
אבקש למסור המכתב הלוטה למחו' [למחותנים].

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 03.11.1941

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב מאיר וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה י"ג חשוון תש"ב צפת"ו [צפת תיבנה ותיכונן]. יום היא"צ [יארצייט – יום השנה לפטירה] של אאמ"ר [אדוננו אבינו מורנו]
הגאון זצל"ה [זכר צדיק לחיי העולם]

ברכת מז"ט [מזל טוב] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקרים והנעלים מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי' [שיחיה]
ולכל ב"ב [בני ביתו]שיחי' ולאב"ח ]מו"ה [לאהובי בני חביבי מורי היקר] אברהם דוד שחי'
בזו הרגע קבלתי מכתב מבשר טוב מב"ח [מבני חביבי] היקר מו"ה [מורנו הרב] מיכאל שיחי' שזוגתו
הולידה בן זכר לרב מזל והצלחה. ויה"ר [ויהי רצון] שיזכו אביו ואמו להכניסו
לבריתו של א"א [אברהם אבינו] ע"ה [עליו השלום] בעתו ובזמנו ולגדלו עם שאר יו"ח [יוצאי חלציהם] לתו"ח [תורה וחופה] ומע"ט [ומעשים טובים] ולרות [ולרוות]
תענוג [.] הולידה [הלידה] הי' [הייתה] במוצש"ק [במוצאי שבת קודש] והברי"מ [ברית מילה] יהי' [תהיה] אי"ה יהיה [אם ירצה השם] בשע"ט [בשעה טובה] ביום א' הבע"ל [הבא עלינו לטובה]
בטבריא [בטבריה] אני אקוה אי"ה לנסוע בל"נ [בלי נדר] לקח [לקחת] חבל בשמחתם שהוא שמחתי
ואי"ה אצלך בנ"ח [בני חביבי] מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי' בנקל ובשטו"מ [ובשעה טובה ומוצלחת] נשמח יחד באהבים
אי"ה ויתקיים בנו נולד בן במשפחה נתרפא כל המשפחה תהיו
שמחים ועתה אתה אהב"ח [אהובי בני חביבי] היקר ירם השם חלקך ותרם מזלך ויזמן
לפניך הראוי ונכון ברב [ברוב] טוב אז נשמח בכפלים אי"ה ותפלתי
להשמים [לשמיים] כל היום ועיני צופיות אליו לזכות ולראות בכם רב תענוג
ונחת [.] ביום עש"ק [ערב שבת קודש] מהרתי לכתוב ושכחתי שאתה שואל דעתי בדבר
המשנה שאחרים עומדים ע"ג [על גביו] עיין ביו"ד [ביורה דעה] הלכות שחיטה סי' [סימן] א לשון המחבר
סעי"ג [סעיף י"ג] בסופו מי שיודעים בו שאינו יודע הלכות שחיטה יכולים ליתן לו לשחוט
אם אחר עומד על גביו ע"ש [עיין שם] ובאמת דבר זה אם צריך להיות אחרים
דוקא או די באחר כבר העלה על שלחן המלכים [?] מלכא רבנן
עיין בדרכי תשובה סי' א' הנ"ל סעי"ג [סעיף י"ג] ס"ק [סעיף קטן] קכ"ג ועיין במחבר ש"ע [שולחן ערוך] שם סעי' [סעיף]
ה' בשחיטת חשו"ק [חרש שוטה וקטן] אם שחטו שחיטתן כשרה אם אחרים עומדים ע"ג [על גביהם] ועיין
בדרכי תשובה ס"ק [סעיף קטן] קס"ג שמביא שהבעל שושנים לדוד כ' [כתב] אע"פ שכ' [שכתב] אחרי' [אחרים]
[עמוד 2]
לשון רבים לאו דוקא היא אפי' [אפילו] אחד ועיין שם עוד מהרבה אחרונים שכבר
דברו[.] ולגבי דידי הפי' [הפירוש] במשנה הוא בדרך פשוט כיון דקתני [ששנינו] חוץ מחרש
שו"ק [שוטה וקטן] שמא יקלקלו בשחיטתן בלשון רבים וכן וכולן ששחטו בלשון רבים
שוב איתא ואחרים רואין אותן ג"כ [גם כן] בלשון רבים ולעולם די באחד
כמבואר מפוסקים ראשונים ומגמ' [ומגמרא].
הנני מסיים מכתבי בש"ש [בשבת שלום] ובכו"ט [וברכת כל טוב] ע"ב [עם ברכת] מז"ט כראוי לכם אהוביי
אביכם אוהבכם לנצח, ודו"ש באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] ומצפה לשמוע אך בשו"ט [בשורות טובות]
כן תמסור עבורי דר"ש [דרישת שלום] להרה"ג מפלטיסק שליט"א ותברך אותו
בברכת מז"ט מבן הנולד לרב מזל לבני היקר מיכאל דוב שיחי'.
כל ב"ב שיחי' דו"ש [כל בני ביתי שיחיו דורשים שלומכם] ומברכים מז"ט מז"ט
אבקש למסור המכתב הלוטה למחו' [למחותנים].

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב מאיר וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות