אוֹצָרוֹת
1941 19 באוגוסט

הרב וינגוט מייעץ לבנו אברהם דוד להפקיד את משכורתו בבנק או בקופת עם

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

במכתב מהרב וינגוט לבנו אברהם דוד הוא ממליץ לו לשים כסף שקיבל בבנק או בקופת-עם, כדי שבכל עת שיצטרך יוכל להוציאו ואולי להשקיע אותו בעסקה כלשהי. הרב שמח לשמוע על מצבו הטוב של בנו ועל השותף שהצטרף לדירתו ומאחל שבכל הימים ימשיך לרוות ממנו נחת. לקראת סוף המכתב הוא מוסיף לבקשת בנו דברי תורה בעניין מצווה הבאה בעבירה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו

במכתב מהרב וינגוט לבנו אברהם דוד הוא ממליץ לו לשים כסף שקיבל בבנק או בקופת-עם, כדי שבכל עת שיצטרך יוכל להוציאו ואולי להשקיע אותו בעסקה כלשהי. הרב שמח לשמוע על מצבו הטוב של בנו ועל השותף שהצטרף לדירתו ומאחל שבכל הימים ימשיך לרוות ממנו נחת. לקראת סוף המכתב הוא מוסיף לבקשת בנו דברי תורה בעניין מצווה הבאה בעבירה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה [פרשת] בלק מנ"א [מנחם אב] תש"א צפת"ו (צפת תיבנה ותיכונן)

[עמוד 1]
ברוה"צ [ברכה והצלחה] וישחו"ח [חן וחסד?] לב"ח [בני חביבי] היקר ונעלה אברהם דוד שיח'
כ"ק [כן קיבלתי] מכתבך מיום ג' ב"ה בשמעי משלוה"ט [משלומכם הטוב] בדבר הכסף המעט שיש לך דעתי למסור א"ז [את זה]
בבנק שיה'י [שיהיה] לך גם איזה דבר ובכל עת שתרצה שיה'י [שיהיה] בידך לקבל את הכסף
ויוכל להיות גם בקופת-עם כי כפי הנשמע גם הוא בנק מפורסם ואולי יזדמן
לפניך דבר מה שיה'י [שיהיה] טוב בעדך להצלחה אף להשתכר שתה'י [שתהיה] יכולתך להוציא
את זה תיכף [.] ומצפים אנו לראות בך ובכל יו"ח [יוצאי חלציך] שיח'י [שיחיו] אך טוב כל הימים להתענג
בכם תענוג ונחת כל הימים וזה עיקר מגמתינו והשי"ת [והשם יתברך] יה'י [יהיה] בעזרינו [.] שמעתי
מהר"פ [מרבי] לעוין שנמצא פה ששוב נתקבל ע"י אגודה סך מאה וששים לא"י לחלק להפליטים
וטוב להודיע גם זה להרב מפלטיסק שיח'י [שיחיה] ולא צריך אתה לילך במיוחד עבור זה רק
בעת הזדמנות אצלו ובטח יקבל ג"כ [גם כן] [.] שוב מאד נהנתי במה שכתבת לי שכבר
נכנס בהדירה שלך עוד בחור ולא יעלה עליך כ"כ [כל כך] שמח לבך בטוב והשי"ת יה'י
אתך בכל אשר תפנה תצליח. ואגב שאתה רוצה לשמוע ממני ד"ת [דברי תורה] אכתוב לך ד"ק [דברי קודש]
בפרשתן כתיב ולא תביא תועבה אל ביתך והמנחת חינוך חקר והעלה דאף שאינו
רוצה להנות ממנו ג"כ עובר ע"ש [עיין שם] והצל"ח סגי' דכיצד מפרישין העלה ג"כ כן בפשיטות
ובמנ"ח [ובמנחת חינוך] הקשה לפ"ז כשלקחה בידו ג"כ עובר דהוי כמו שהביאה לביתו א"כ קשה
דבגמ' [דבגמרא] ר"ה [ראש השנה] דף כ"ח אמר ר"י [רב יהודה] בשופר של ע"ז [עבודה זרה] לא יתקע ואם תקע יצא משום דמצוה
לאלה"נ [לאו להנות נתנו] וקשה הא הוי מצוה הבב"ע [הבאה בעבירה] במה דהביא ע"ז [עבודה זרה] לידו דהוי ברשותו ע"ש [עיין שם]
ויש לומר וליישב בפשיטות ניהו [הוא] דעובר אף כשלא נהנה רק במה שהביא לידו
ולרשותו היינו שהכניסה מדעתו אבל כשהביאה אדם בע"כ [בעל כורחו] לביתו ואינו נהנה
בודאי אינו עובר[.] דהא בהנאה הבא לאדם בע"כ [בעל כורחו] פליגי בפסחים כ"ו אבל
[עמוד 2]
בלי הנאה ובא אליו בע"כ [בעל כורחו] ודאי אינו עובר וא"כ מה לי שהכניס אחר
אליו ע"כ [על כורחו] או שהכניס הוא בע"כ [בעל כורחו] כדי לקיים המצוה סוף סוף לא רצה
להביא ע"ז [עבודה זרה] לרשותו רק המצוה אנסו. וצריך לומר דאיירי [שעוסק] כאן דוקא שלא
נמצא לו שופר אחר רק שופר של ע"ז [עבודה זרה]. והנה ברביד הזהב כתב
באם הגוי הביא ע"ז [עבודה זרה] לבית ישראל שלא מדעתו אינו עובר כמו שהביא
הגוי חמץ בפסח דאינו זקוק לו ע"ש [עיין שם]. ובאמת אינו דומה זל"ז [זה לזה] דשם
בחמץ דעיקר הוא משום בל יראה ושל אחרים אתה רואה ושוב מה
לנו שהביא הגוי החמץ לבית ישראל כיון שלא נתכוון ישראל לזכות
בו ולא הוי שלו ואינו עובר ומש"ה [ומשום הכי] אינו זקוק לו, אבל כאן
האזהרה על לא תביא אל ביתך יש לומר דהקפידה התורה שלא יהי' בביתו והרב"ז [והרביד זהב]
ציין את זה מהיראים סי' ע"ב ושם נאמר בענין אחר ולא בהגוי הביאו
שלא מדעתו וצ"ע [וצריך עיון] בזה עיין ומה שתרצה לעיין בספרים על מס' [מסכת] ביצה תוכל
לעיין בס' [בספר] שמחת יו"ט [יום טוב] מהגאון ר' ליבוש חריף מפלאצק ועוד ספרים כאלה
שהם מלאים פלפול בקשיות ותירוצים.
אסיים ברב ברכה וש"ש [ושאו שלום] וחי' [וחיו] בטוב ובנעימים וישמח לבך בכל אשר
טוב ונזכה לשמוח באהבים כמשאלות לבבינו במהרה שמחה
אמיתית ונצחית אביך האוהב אותך כלבבו ומצפה לשמוע טובך.
כל ב"ב שיחיו' דו"ש באה"ר [כל בני ביתי שיחיו דורשים בשלומך באהבה רבה]
אפרים
כן אנ"ש [אמור נא שלום] להבח"ו [לבחור] החשוב מו"ה [מורנו ורבנו הרב] נטע פרל שיחי' ומברכו בכ"ט [בכל טוב].

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 19.08.1941

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה [פרשת] בלק מנ"א [מנחם אב] תש"א צפת"ו (צפת תיבנה ותיכונן)

[עמוד 1]
ברוה"צ [ברכה והצלחה] וישחו"ח [חן וחסד?] לב"ח [בני חביבי] היקר ונעלה אברהם דוד שיח'
כ"ק [כן קיבלתי] מכתבך מיום ג' ב"ה בשמעי משלוה"ט [משלומכם הטוב] בדבר הכסף המעט שיש לך דעתי למסור א"ז [את זה]
בבנק שיה'י [שיהיה] לך גם איזה דבר ובכל עת שתרצה שיה'י [שיהיה] בידך לקבל את הכסף
ויוכל להיות גם בקופת-עם כי כפי הנשמע גם הוא בנק מפורסם ואולי יזדמן
לפניך דבר מה שיה'י [שיהיה] טוב בעדך להצלחה אף להשתכר שתה'י [שתהיה] יכולתך להוציא
את זה תיכף [.] ומצפים אנו לראות בך ובכל יו"ח [יוצאי חלציך] שיח'י [שיחיו] אך טוב כל הימים להתענג
בכם תענוג ונחת כל הימים וזה עיקר מגמתינו והשי"ת [והשם יתברך] יה'י [יהיה] בעזרינו [.] שמעתי
מהר"פ [מרבי] לעוין שנמצא פה ששוב נתקבל ע"י אגודה סך מאה וששים לא"י לחלק להפליטים
וטוב להודיע גם זה להרב מפלטיסק שיח'י [שיחיה] ולא צריך אתה לילך במיוחד עבור זה רק
בעת הזדמנות אצלו ובטח יקבל ג"כ [גם כן] [.] שוב מאד נהנתי במה שכתבת לי שכבר
נכנס בהדירה שלך עוד בחור ולא יעלה עליך כ"כ [כל כך] שמח לבך בטוב והשי"ת יה'י
אתך בכל אשר תפנה תצליח. ואגב שאתה רוצה לשמוע ממני ד"ת [דברי תורה] אכתוב לך ד"ק [דברי קודש]
בפרשתן כתיב ולא תביא תועבה אל ביתך והמנחת חינוך חקר והעלה דאף שאינו
רוצה להנות ממנו ג"כ עובר ע"ש [עיין שם] והצל"ח סגי' דכיצד מפרישין העלה ג"כ כן בפשיטות
ובמנ"ח [ובמנחת חינוך] הקשה לפ"ז כשלקחה בידו ג"כ עובר דהוי כמו שהביאה לביתו א"כ קשה
דבגמ' [דבגמרא] ר"ה [ראש השנה] דף כ"ח אמר ר"י [רב יהודה] בשופר של ע"ז [עבודה זרה] לא יתקע ואם תקע יצא משום דמצוה
לאלה"נ [לאו להנות נתנו] וקשה הא הוי מצוה הבב"ע [הבאה בעבירה] במה דהביא ע"ז [עבודה זרה] לידו דהוי ברשותו ע"ש [עיין שם]
ויש לומר וליישב בפשיטות ניהו [הוא] דעובר אף כשלא נהנה רק במה שהביא לידו
ולרשותו היינו שהכניסה מדעתו אבל כשהביאה אדם בע"כ [בעל כורחו] לביתו ואינו נהנה
בודאי אינו עובר[.] דהא בהנאה הבא לאדם בע"כ [בעל כורחו] פליגי בפסחים כ"ו אבל
[עמוד 2]
בלי הנאה ובא אליו בע"כ [בעל כורחו] ודאי אינו עובר וא"כ מה לי שהכניס אחר
אליו ע"כ [על כורחו] או שהכניס הוא בע"כ [בעל כורחו] כדי לקיים המצוה סוף סוף לא רצה
להביא ע"ז [עבודה זרה] לרשותו רק המצוה אנסו. וצריך לומר דאיירי [שעוסק] כאן דוקא שלא
נמצא לו שופר אחר רק שופר של ע"ז [עבודה זרה]. והנה ברביד הזהב כתב
באם הגוי הביא ע"ז [עבודה זרה] לבית ישראל שלא מדעתו אינו עובר כמו שהביא
הגוי חמץ בפסח דאינו זקוק לו ע"ש [עיין שם]. ובאמת אינו דומה זל"ז [זה לזה] דשם
בחמץ דעיקר הוא משום בל יראה ושל אחרים אתה רואה ושוב מה
לנו שהביא הגוי החמץ לבית ישראל כיון שלא נתכוון ישראל לזכות
בו ולא הוי שלו ואינו עובר ומש"ה [ומשום הכי] אינו זקוק לו, אבל כאן
האזהרה על לא תביא אל ביתך יש לומר דהקפידה התורה שלא יהי' בביתו והרב"ז [והרביד זהב]
ציין את זה מהיראים סי' ע"ב ושם נאמר בענין אחר ולא בהגוי הביאו
שלא מדעתו וצ"ע [וצריך עיון] בזה עיין ומה שתרצה לעיין בספרים על מס' [מסכת] ביצה תוכל
לעיין בס' [בספר] שמחת יו"ט [יום טוב] מהגאון ר' ליבוש חריף מפלאצק ועוד ספרים כאלה
שהם מלאים פלפול בקשיות ותירוצים.
אסיים ברב ברכה וש"ש [ושאו שלום] וחי' [וחיו] בטוב ובנעימים וישמח לבך בכל אשר
טוב ונזכה לשמוח באהבים כמשאלות לבבינו במהרה שמחה
אמיתית ונצחית אביך האוהב אותך כלבבו ומצפה לשמוע טובך.
כל ב"ב שיחיו' דו"ש באה"ר [כל בני ביתי שיחיו דורשים בשלומך באהבה רבה]
אפרים
כן אנ"ש [אמור נא שלום] להבח"ו [לבחור] החשוב מו"ה [מורנו ורבנו הרב] נטע פרל שיחי' ומברכו בכ"ט [בכל טוב].

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות