אוֹצָרוֹת
1942 11 ביוני

הרב וינגוט מעדכן את שני בניו על אודות מחלת כלתו ועל אודות מחלתו של קרובם הרב הגאון מפלטיסקט

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

במכתב לשני בניו יעקב מאיר ואברהם דוד מעדכן אותם הרב וינגוט על מחלת כלתו, שאינה מתעניינת בשלום המשפחה מרוב חום גבוה, ועל מחלתו של קרוב משפחתו הרב הגאון מפלטיסקט, שנראה כי הוא סובל מלחץ דם גבוה והרב וינגוט מציע עצות בנושא זה. בתחילת המכתב הוא מברר כיצד אשפר לשלוח גבינה וכן דואג שהכספים שנדר בהיותו בירושלים יגיעו ליעדם. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו

במכתב לשני בניו יעקב מאיר ואברהם דוד מעדכן אותם הרב וינגוט על מחלת כלתו, שאינה מתעניינת בשלום המשפחה מרוב חום גבוה, ועל מחלתו של קרוב משפחתו הרב הגאון מפלטיסקט, שנראה כי הוא סובל מלחץ דם גבוה והרב וינגוט מציע עצות בנושא זה. בתחילת המכתב הוא מברר כיצד אשפר לשלוח גבינה וכן דואג שהכספים שנדר בהיותו בירושלים יגיעו ליעדם. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה כ"ו סיון תש"ב

ברכה וש"ש [שבת שלום] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי' [שיחיה] ויוח' [ויוצאי חלציו] שיחי' [שיחיו] ולבנ"ח היקר ונעלה מוהרא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שי' [שיחיה]
מכתבך הנעים קיבלנו ושמחנו בשמענו משלומ"ט [משלומכם הטוב] ויעזור השי"ת [השם יתברך] לשמוע ולהשמיע אך טוב בהי' [בעזרת ה' יתברך] ויצליחנו בכל אשר
יהיה[.] בני היקר מיכאל שי' [שיחיה] הי' [היה] ביום ג' פה ואמר לי שכן שלח הגבינה ויש תחת ידו חמשה ועשרים
רוטיל גבינה אבל א"א [אי אפשר] לשלוח ביחד משום הרבה טעמים[.] אתנו אין חדש כלתי חנה ב"ה נמצאת
וכן הילדים נכדי לאה תחי' אין שואלת אף למי שהוא מכם יצא לגמרי מלבה ירושלים וסביבה היא
רק עוסקת בשלה כדרך הילדים ואינה מגעגעת [מתגעגעת] אליכם כלל גם פה נתגברה החום אף שביום
א' וב' ש"ז [שבוע זה] היה בלילה קר ממש ואח"ז [ואחרי זה] תיכף נתגברה החום ונתעלה במעלה הגבוה[.] קבלתי מכתב מבתי
שפרה מב"ש [מבאר שבע] והשבתי לה היום[.] כן נתבקשתי מבני יצחק לשלוח לו ב' אנקיות גבינה וא"א [ואי אפשר] לשלוח לו מפה
והשבתי לו אולי יהי' [יהיה] לו הזדמנות מגן יבנה לירושלים יבקש שיסור לביתך ואתה תמלא בקשתו המלאה
שאר חדשות אין ועולם כמנהגו נוהג בירושלים בצפת כבכל דבר ודבר הספסרים הם ממלאים כריסם
ולא יותר מצפים לישועה בכל ענינים לטובה.
ועתה אב"ח [אהובי בני חביבי] היקר אברהם שיחי' קראתי מכתבך שמחתי שברוך השם אתה מתקדם עצמך בענייני שחיטה וכן
יהי' [יהיה] לרצון ותעלה ותצליח במע"י [מעשה ידיך] בכל מקום שתפנה[.] בענין המדובר אם ימלאו שלהם לסלק תודיע לי תיכף
ובל"נ [ובלי נדר] אבוא אי"ה [אם ירצה השם] לגמור והכל מהשמ' [מהשמיים] וכל מגמתי לטוב לך כל הימים ולרות [ולרוות] תענוג ונחת ממך ומכל יוח' שיח' [יוצאי חלציך שיחיו]
כמשאלות לבבינו ולא נבוש ולא נכלם מאד[.] יש לי יסורים במ"ש [במה ששמעתי] שש"ב [ששאר בשרי] הרה"ג מפלטיסקט שליט"א נמצא שוב
בלחץ גדול של דם[.] אני מתפלל בעדו להתברך ברפואה שלמה ואני מזכיר אותו בתפילתי והשי"ת יקשיב
ויאזין לקול תפלתי ויתחזק ויתרפא ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו ונא למסור לו בשמי ברכה מעומק לבבי
וצריך הוא לשמור את עצמו הן באכילה והן בהליכה והשומר עמו ישראל ישמור אותו מכל דבר רע.
ויזכה לשמוח באהבים תגיד לו משמי שמה שהגשה לי בעת היותו בביתו מגמ' [מגמרא] ב"ב [בבא בתרא] פ"ב [עמוד פב] בהקונה שתי אילנות
וספק אם היה קרקע מתו"ס [מתוספות במסכת] יבמות שכתב בדבר אינו עולה ליבום מחמת ספק ואם … יבא אלול יתברר מקרי
עולה בבואי לביתי פתחתי הספר ראשית בכורים על מס' בכורות מהגאון מוהר"א [מורנו הרב רבי אליהו] וינברג מווארשא לעיין
בו דבר אחר ומצאתי שהוא העיר בדרך פשיטות בזה וכתב כמו שאמרתי בעת הייתי בירושלים
ושמחתי כי כוונתי לדעתו הגדולה ולא רציתי כעת לבא לש"ב [לשאר בשרי] הרה"ג [הרב הגאון] שליט"א [שיחיה לאורך ימים טובים אמן] בפ"ע [בפני עצמו]כי אין רציתי שיטריח
א"ע [את עצמו] כי הוא צריך למנוחה ולנוח ולא לעיין הרבה להטריד אותו ועיקר לשכב יותר מהליכה כן שמעתי
מהאנשים הסובלים א"ז [את זה] נא להודיעני תיכף משלומו אם הוטב לו אצפה לקבל בשו"ט [בשורות טובות] ומכתבי זה ימצא
אותו במצב יותר טוב[.] אני חושב שגם החום משפיע עליו מעט ומה יכולים לעשות השי"ת ירפאהו ויחזקהו
באין מה להוסיף אסיים בש"ש [בשבת שלום] וברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] הנדר שנדרתי באופרפין [שבת לפני החתונה] מסרתי לידך בעד שני נדרים
ובכל נדר שני פעמים ח"י ועולה יחד 72 מיל ומסרתי לידך לשלם ובטח תשלם את זה. אביכם אוהבכם לנצח
ודו"ש [ודורש בשלומכם] בלונח' [בלב ונפש חפצה] ומצפה לשמוע טובכם והצלחתכם כהי' [כל הימים] ולשמוח אתכם באהבים
אפרים
כל ב"ב [בני ביתי] שיח' כולם דו'ש [דורשים שלומכם] באה"ר [באהבה רבה] ע"ב [עם ברכת] שבתא טבא [שבת טובה]
אפרים וינגוט [חתימה]

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 11.06.1942

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב ואברהם וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה כ"ו סיון תש"ב

ברכה וש"ש [שבת שלום] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי' [שיחיה] ויוח' [ויוצאי חלציו] שיחי' [שיחיו] ולבנ"ח היקר ונעלה מוהרא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שי' [שיחיה]
מכתבך הנעים קיבלנו ושמחנו בשמענו משלומ"ט [משלומכם הטוב] ויעזור השי"ת [השם יתברך] לשמוע ולהשמיע אך טוב בהי' [בעזרת ה' יתברך] ויצליחנו בכל אשר
יהיה[.] בני היקר מיכאל שי' [שיחיה] הי' [היה] ביום ג' פה ואמר לי שכן שלח הגבינה ויש תחת ידו חמשה ועשרים
רוטיל גבינה אבל א"א [אי אפשר] לשלוח ביחד משום הרבה טעמים[.] אתנו אין חדש כלתי חנה ב"ה נמצאת
וכן הילדים נכדי לאה תחי' אין שואלת אף למי שהוא מכם יצא לגמרי מלבה ירושלים וסביבה היא
רק עוסקת בשלה כדרך הילדים ואינה מגעגעת [מתגעגעת] אליכם כלל גם פה נתגברה החום אף שביום
א' וב' ש"ז [שבוע זה] היה בלילה קר ממש ואח"ז [ואחרי זה] תיכף נתגברה החום ונתעלה במעלה הגבוה[.] קבלתי מכתב מבתי
שפרה מב"ש [מבאר שבע] והשבתי לה היום[.] כן נתבקשתי מבני יצחק לשלוח לו ב' אנקיות גבינה וא"א [ואי אפשר] לשלוח לו מפה
והשבתי לו אולי יהי' [יהיה] לו הזדמנות מגן יבנה לירושלים יבקש שיסור לביתך ואתה תמלא בקשתו המלאה
שאר חדשות אין ועולם כמנהגו נוהג בירושלים בצפת כבכל דבר ודבר הספסרים הם ממלאים כריסם
ולא יותר מצפים לישועה בכל ענינים לטובה.
ועתה אב"ח [אהובי בני חביבי] היקר אברהם שיחי' קראתי מכתבך שמחתי שברוך השם אתה מתקדם עצמך בענייני שחיטה וכן
יהי' [יהיה] לרצון ותעלה ותצליח במע"י [מעשה ידיך] בכל מקום שתפנה[.] בענין המדובר אם ימלאו שלהם לסלק תודיע לי תיכף
ובל"נ [ובלי נדר] אבוא אי"ה [אם ירצה השם] לגמור והכל מהשמ' [מהשמיים] וכל מגמתי לטוב לך כל הימים ולרות [ולרוות] תענוג ונחת ממך ומכל יוח' שיח' [יוצאי חלציך שיחיו]
כמשאלות לבבינו ולא נבוש ולא נכלם מאד[.] יש לי יסורים במ"ש [במה ששמעתי] שש"ב [ששאר בשרי] הרה"ג מפלטיסקט שליט"א נמצא שוב
בלחץ גדול של דם[.] אני מתפלל בעדו להתברך ברפואה שלמה ואני מזכיר אותו בתפילתי והשי"ת יקשיב
ויאזין לקול תפלתי ויתחזק ויתרפא ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו ונא למסור לו בשמי ברכה מעומק לבבי
וצריך הוא לשמור את עצמו הן באכילה והן בהליכה והשומר עמו ישראל ישמור אותו מכל דבר רע.
ויזכה לשמוח באהבים תגיד לו משמי שמה שהגשה לי בעת היותו בביתו מגמ' [מגמרא] ב"ב [בבא בתרא] פ"ב [עמוד פב] בהקונה שתי אילנות
וספק אם היה קרקע מתו"ס [מתוספות במסכת] יבמות שכתב בדבר אינו עולה ליבום מחמת ספק ואם … יבא אלול יתברר מקרי
עולה בבואי לביתי פתחתי הספר ראשית בכורים על מס' בכורות מהגאון מוהר"א [מורנו הרב רבי אליהו] וינברג מווארשא לעיין
בו דבר אחר ומצאתי שהוא העיר בדרך פשיטות בזה וכתב כמו שאמרתי בעת הייתי בירושלים
ושמחתי כי כוונתי לדעתו הגדולה ולא רציתי כעת לבא לש"ב [לשאר בשרי] הרה"ג [הרב הגאון] שליט"א [שיחיה לאורך ימים טובים אמן] בפ"ע [בפני עצמו]כי אין רציתי שיטריח
א"ע [את עצמו] כי הוא צריך למנוחה ולנוח ולא לעיין הרבה להטריד אותו ועיקר לשכב יותר מהליכה כן שמעתי
מהאנשים הסובלים א"ז [את זה] נא להודיעני תיכף משלומו אם הוטב לו אצפה לקבל בשו"ט [בשורות טובות] ומכתבי זה ימצא
אותו במצב יותר טוב[.] אני חושב שגם החום משפיע עליו מעט ומה יכולים לעשות השי"ת ירפאהו ויחזקהו
באין מה להוסיף אסיים בש"ש [בשבת שלום] וברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] הנדר שנדרתי באופרפין [שבת לפני החתונה] מסרתי לידך בעד שני נדרים
ובכל נדר שני פעמים ח"י ועולה יחד 72 מיל ומסרתי לידך לשלם ובטח תשלם את זה. אביכם אוהבכם לנצח
ודו"ש [ודורש בשלומכם] בלונח' [בלב ונפש חפצה] ומצפה לשמוע טובכם והצלחתכם כהי' [כל הימים] ולשמוח אתכם באהבים
אפרים
כל ב"ב [בני ביתי] שיח' כולם דו'ש [דורשים שלומכם] באה"ר [באהבה רבה] ע"ב [עם ברכת] שבתא טבא [שבת טובה]
אפרים וינגוט [חתימה]

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: יעקב ואברהם וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות