אוֹצָרוֹת
1941 31 באוקטובר

הרב וינגוט מעדכן על אודות מצב המשפחה ודן בשאלה ההלכתית של אשת איש ובעילת בעל

יעקב מאיר וינגוט

כתב היד

4 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב וינגוט כותב לבניו. במכתב שלושה נושאים בולטים: דיון בשאלה ההלכתית של אשת איש ובעילת בעל, תיאור המצב הכלכלי הקשה השורר בעיר צפת ועיסוק בנושאים משפחתיים שצריכים להתברר בירושלים (כנראה בנושא התעסוקה של הבנים). לתשומת לב: במכתב יש מילים לא ברורות שלא תוממלו הן סומנו כך: [...] במקום אחד יש שבע שורות שלא תומללו והדבר מצוין בתוך התמלול. המכתב נכתב על נייר המכתבים הרשמי של רב העיר צפת. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ובהמשך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר הרב וינגוט לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב

הרב וינגוט כותב לבניו. במכתב שלושה נושאים בולטים: דיון בשאלה ההלכתית של אשת איש ובעילת בעל, תיאור המצב הכלכלי הקשה השורר בעיר צפת ועיסוק בנושאים משפחתיים שצריכים להתברר בירושלים (כנראה בנושא התעסוקה של הבנים). לתשומת לב: במכתב יש מילים לא ברורות שלא תוממלו הן סומנו כך: [...] במקום אחד יש שבע שורות שלא תומללו והדבר מצוין בתוך התמלול. המכתב נכתב על נייר המכתבים הרשמי של רב העיר צפת. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ובהמשך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר הרב וינגוט לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים ועל הקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/4

[עמוד 1]
ב"ה. צפת, יום יו"ד לחדש חשון שנתש"ב
ברו"ש [ברכות ושלום] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר ונעלה מוהרא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי'
מכתבך בזו הרגע קבלתי וכבר מאוחר אחר צהרים יש לי יסורים מגודל השקר
השורר עוד אך בטח יעזור השי"ת [השם יתברך] וקושטא קאי סוף הכבוד לבא והאמת
יצמח מארץ [.] קבלתי מכתב מר"ד [מרבי דוד] פרקוביץ במתן [?] המניה [?] מוהר"י [מורי היקר יעקב] ע"ה ואני משיב
לו ותוכל לראות כן אני כותב מז"ט [מזל טוב] להבחור מו"ה [מורנו הרב] נתן שיחי' [שיחיה] ותמסור לו לידו
והנה ביום ב' שבוע הבע"ל [הבא עלינו לטובה] י"ג חשון הוא היא"צ [ יארצייט ביידיש, יום השנה] של אאמו"ר זצ"ל [זכר צדיק לברכה] אכתוב לך דיבור
מה שאמר על פס' פ"ג והוא בעילת בעל נכתב […] שגרשה אברהם משום
[שורה מחוקה בקפל הדף]
וקשה איאי [?] לא אמר הקב"ה שהיא אשת איש ונראה לפי' שכתב בתשובת מהר"מ
לובלין סי' קס"ג בשם הלבוש בגט הניתן שלא מחמת שנאה אינו מותר לעלמא
רק בינו לבין אשתו שלא תזקק ליבום אחר מותו אבל לעלמא אסורה עדיין
ע"ש א"כ יש לומר מחמת פחד שגירשה הרי א היתה מחמת שנאה ואסורה
[בשורת ביניים:] הערה על זה בסוף המכתב.
בעילת בעל אבל אשת איש לא מקחו [?] כי אצל אברהם הי'
מועיל הגט ובזה יש לישב מה שקשה בדברי רש"יזל סנהדרין דף נ"ו ע"א ד"ה [דיבור המתחיל]
גילוי עריות שכתב אבל לא נערה מאורסה מדכתיב […] מת על האישה והיא
בעולת בעל אבל נערה מאורסה אין להם והקשה הגרא"ד דק"ק [קהילת קודש] דווארט ז"ל
הא על נערה מאורסה של ישראל נהרג […..] דגט
מחמת אהבה או פחד אינו מתיר לעלמא היינו רק כשכבר עשה בה […]
אבל
[עמוד 2]
אבל כל שקדשה לבד ודעת הלכות […] ס' כ"ט שמועיל שאלה בקידושין
מיהו דלא קי"ל כן אבל גט עכ"פ מועיל אף שהוא רק מחמת אהבה או פחד
ולא מחמת שנאה ולפ"ז לדעת רבינו חננאל שגירשה שוב אין איסור בו
לאבימלך אך מחמת שהיא עלילת בעל לכן אין מועיל הגט והפך ולפ"ז נראה
להבין הברכה דברכת אירוסין אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על העריות
ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין
ומקשין לפי שיטת הרמ"ע מפענו [רבי מנחם עזריה מפאנו] במאמר העיתים פ' יב […] מצווה
ג"כ לא שיתף ברכה דכל הברכות המה על מה שאנו […] מחמת קדושת
ישראל אבל מה שגם [….
…7 שורות של תמלול חסר]
תדע הנה בחפצי כותב את כל זה כי מכתבך בא לידי אחר
צהרים ואני ממהר לדואר ולהכין עצמי לכבוד ש"ק [שבת קודש] אין מה להוסיף
הנני שמח שקבלת ג"כ [גם כן] העזר מהישיבה כן יתן לך העזר הראוי
לך מהשמ' [מהשמיים] ויזמין לפניך מתוך הצלחה מרובה לכלנו [לכולנו] ולרות [ולרוות] ממך
רב
[עמוד 3]
עונג ונחת כאונ' [כאוות נפשכם] [.] אתנו אין חדש הכל כמקדם מצפים לשמוע בשו"ט [בשורות טובות]
מבני היקר מיכאל שיחי' [שיחיה] ואחתום בברכה משולשת אביך אוהבך
לנצח ומצפה לשמוע טובך והצלחתך כה"י באה"ר [באהבה רבה]
כל ב"ב [בני ביתי] שיח'י דו"ש [דורשים שלומך] באה"ר [באהבה רבה] אפרים
בפרטות אני או"ש [אומר שלום] לך אב"ח [אהובי בני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי'
כבר כתבתי הכל לעיל במהירות היותר גדולה שקבלתי מכתבך
איזה שעות אחר צהרים וכדי שלא אעכוב אתכם הנני ממהר
להשיב [.] שבוע זה הי' [היו] צעקות בעיר ולא הי' ממש אף להשיג
ראטיל [רוטיל] קמח עד שהגיע לאזני הממשלה והתחילו לחפש חיפוש אחר
חיפוש והתחילו לחלק א' רוטיל לנפש בעד שש גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] ומיל קמח לחם
ומה שיהי' [שיהיה] הלאה אין אנו יודעים מצפים לישועה ובטח יעזור השי"ת [השם יתברך]
כי לו אנו מיחלים ומצפים והוא יושיענו ויקשיב בקשתינו אחכה עוד
איזה זמן באם לא אקבל תשובה אפנה עוד פעם להרר"ב [לרב רבי?] ואולי
בתוך הזמן יהי' מהשמ' [מהשמיים] שאהי' [שאהיה] צריך להיות בירושלים אז אדבר אתו
יותר בקשות ונראה [..] לכתוב להרי' יפה עם יהי' [יהיה] ממש מעט
מובטח אני על שיהי' [שיהיה] בזכרונו לעשות אתך חסד כי דרכו להיטיב
תוכל לפנות לפניו ותגיד לו ד"ש משמי ותזכיר לו עוד הפעם כי
אף שאמרת לו פעם לא די צריך שלא לקמץ לא דיבורים ולא
הליכה בדברים כאלו ולא להיות לצאת ידי חובתך אף מי
שדבוק באמונה ובטחון הרבה גם זה מועיל [.] עכ"פ [על כל פנים] צריך להיות
איש
[עמוד 4]
איש חזק בעל אמונה ובטחון ולזאת תעשה כמו שאמרתי וכתבתי לך
ואם אהי' [אהיה] צריך לבא במכתב אליו בודאי לא אמנע א"ע ולהיפך
אעשה יותר מה שמוטל עלי תהי' [תהיו] ברוכים מאת השי"ת בשל מיטבא
ואזכה לשמוע טובכם והצלחתכם כה"י [כל הימים] אביכם אוהבכם
לנצח ודו"ש [ודורש שלומכם] באה"ר [באהבה רבה] והמצפה לישועה כללות.
כל ב"ב [בני ביתי] שיח'י דו"ש [דורשים שלום] ומברכים אתכם
בכל טוב כאו"נ [כאוות נפשכם]
אפרים
ואחרי שדפדפתי בחומש מצאתי כתוב באותה הפרשה פסוק י"ז
ועתה השב אשת האיש והרציתי הדברים לפני הרב הגאון
מ[?] שליט"א, והצדיק הדברים דזה הי' בסוף אחרי
שהקב"ה הוכיח אותו. הי' גמור אצלו להחזירה לאברהם ועל
דעתא דהכא אז אברהם לא גירשה שוב […] אמר
ליה ועתה השב אשת האיש.

עמוד 2/4
עמוד 3/4
עמוד 4/4

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 31.10.1941

מקבל/ת המכתב

שם: ואברהם וינגוט ויעקב
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/4

[עמוד 1]
ב"ה. צפת, יום יו"ד לחדש חשון שנתש"ב
ברו"ש [ברכות ושלום] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר ונעלה מוהרא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי'
מכתבך בזו הרגע קבלתי וכבר מאוחר אחר צהרים יש לי יסורים מגודל השקר
השורר עוד אך בטח יעזור השי"ת [השם יתברך] וקושטא קאי סוף הכבוד לבא והאמת
יצמח מארץ [.] קבלתי מכתב מר"ד [מרבי דוד] פרקוביץ במתן [?] המניה [?] מוהר"י [מורי היקר יעקב] ע"ה ואני משיב
לו ותוכל לראות כן אני כותב מז"ט [מזל טוב] להבחור מו"ה [מורנו הרב] נתן שיחי' [שיחיה] ותמסור לו לידו
והנה ביום ב' שבוע הבע"ל [הבא עלינו לטובה] י"ג חשון הוא היא"צ [ יארצייט ביידיש, יום השנה] של אאמו"ר זצ"ל [זכר צדיק לברכה] אכתוב לך דיבור
מה שאמר על פס' פ"ג והוא בעילת בעל נכתב […] שגרשה אברהם משום
[שורה מחוקה בקפל הדף]
וקשה איאי [?] לא אמר הקב"ה שהיא אשת איש ונראה לפי' שכתב בתשובת מהר"מ
לובלין סי' קס"ג בשם הלבוש בגט הניתן שלא מחמת שנאה אינו מותר לעלמא
רק בינו לבין אשתו שלא תזקק ליבום אחר מותו אבל לעלמא אסורה עדיין
ע"ש א"כ יש לומר מחמת פחד שגירשה הרי א היתה מחמת שנאה ואסורה
[בשורת ביניים:] הערה על זה בסוף המכתב.
בעילת בעל אבל אשת איש לא מקחו [?] כי אצל אברהם הי'
מועיל הגט ובזה יש לישב מה שקשה בדברי רש"יזל סנהדרין דף נ"ו ע"א ד"ה [דיבור המתחיל]
גילוי עריות שכתב אבל לא נערה מאורסה מדכתיב […] מת על האישה והיא
בעולת בעל אבל נערה מאורסה אין להם והקשה הגרא"ד דק"ק [קהילת קודש] דווארט ז"ל
הא על נערה מאורסה של ישראל נהרג […..] דגט
מחמת אהבה או פחד אינו מתיר לעלמא היינו רק כשכבר עשה בה […]
אבל
[עמוד 2]
אבל כל שקדשה לבד ודעת הלכות […] ס' כ"ט שמועיל שאלה בקידושין
מיהו דלא קי"ל כן אבל גט עכ"פ מועיל אף שהוא רק מחמת אהבה או פחד
ולא מחמת שנאה ולפ"ז לדעת רבינו חננאל שגירשה שוב אין איסור בו
לאבימלך אך מחמת שהיא עלילת בעל לכן אין מועיל הגט והפך ולפ"ז נראה
להבין הברכה דברכת אירוסין אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על העריות
ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין
ומקשין לפי שיטת הרמ"ע מפענו [רבי מנחם עזריה מפאנו] במאמר העיתים פ' יב […] מצווה
ג"כ לא שיתף ברכה דכל הברכות המה על מה שאנו […] מחמת קדושת
ישראל אבל מה שגם [….
…7 שורות של תמלול חסר]
תדע הנה בחפצי כותב את כל זה כי מכתבך בא לידי אחר
צהרים ואני ממהר לדואר ולהכין עצמי לכבוד ש"ק [שבת קודש] אין מה להוסיף
הנני שמח שקבלת ג"כ [גם כן] העזר מהישיבה כן יתן לך העזר הראוי
לך מהשמ' [מהשמיים] ויזמין לפניך מתוך הצלחה מרובה לכלנו [לכולנו] ולרות [ולרוות] ממך
רב
[עמוד 3]
עונג ונחת כאונ' [כאוות נפשכם] [.] אתנו אין חדש הכל כמקדם מצפים לשמוע בשו"ט [בשורות טובות]
מבני היקר מיכאל שיחי' [שיחיה] ואחתום בברכה משולשת אביך אוהבך
לנצח ומצפה לשמוע טובך והצלחתך כה"י באה"ר [באהבה רבה]
כל ב"ב [בני ביתי] שיח'י דו"ש [דורשים שלומך] באה"ר [באהבה רבה] אפרים
בפרטות אני או"ש [אומר שלום] לך אב"ח [אהובי בני חביבי] היקר מוהרי"מ [מורנו הרב יעקב מאיר] שיחי'
כבר כתבתי הכל לעיל במהירות היותר גדולה שקבלתי מכתבך
איזה שעות אחר צהרים וכדי שלא אעכוב אתכם הנני ממהר
להשיב [.] שבוע זה הי' [היו] צעקות בעיר ולא הי' ממש אף להשיג
ראטיל [רוטיל] קמח עד שהגיע לאזני הממשלה והתחילו לחפש חיפוש אחר
חיפוש והתחילו לחלק א' רוטיל לנפש בעד שש גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] ומיל קמח לחם
ומה שיהי' [שיהיה] הלאה אין אנו יודעים מצפים לישועה ובטח יעזור השי"ת [השם יתברך]
כי לו אנו מיחלים ומצפים והוא יושיענו ויקשיב בקשתינו אחכה עוד
איזה זמן באם לא אקבל תשובה אפנה עוד פעם להרר"ב [לרב רבי?] ואולי
בתוך הזמן יהי' מהשמ' [מהשמיים] שאהי' [שאהיה] צריך להיות בירושלים אז אדבר אתו
יותר בקשות ונראה [..] לכתוב להרי' יפה עם יהי' [יהיה] ממש מעט
מובטח אני על שיהי' [שיהיה] בזכרונו לעשות אתך חסד כי דרכו להיטיב
תוכל לפנות לפניו ותגיד לו ד"ש משמי ותזכיר לו עוד הפעם כי
אף שאמרת לו פעם לא די צריך שלא לקמץ לא דיבורים ולא
הליכה בדברים כאלו ולא להיות לצאת ידי חובתך אף מי
שדבוק באמונה ובטחון הרבה גם זה מועיל [.] עכ"פ [על כל פנים] צריך להיות
איש
[עמוד 4]
איש חזק בעל אמונה ובטחון ולזאת תעשה כמו שאמרתי וכתבתי לך
ואם אהי' [אהיה] צריך לבא במכתב אליו בודאי לא אמנע א"ע ולהיפך
אעשה יותר מה שמוטל עלי תהי' [תהיו] ברוכים מאת השי"ת בשל מיטבא
ואזכה לשמוע טובכם והצלחתכם כה"י [כל הימים] אביכם אוהבכם
לנצח ודו"ש [ודורש שלומכם] באה"ר [באהבה רבה] והמצפה לישועה כללות.
כל ב"ב [בני ביתי] שיח'י דו"ש [דורשים שלום] ומברכים אתכם
בכל טוב כאו"נ [כאוות נפשכם]
אפרים
ואחרי שדפדפתי בחומש מצאתי כתוב באותה הפרשה פסוק י"ז
ועתה השב אשת האיש והרציתי הדברים לפני הרב הגאון
מ[?] שליט"א, והצדיק הדברים דזה הי' בסוף אחרי
שהקב"ה הוכיח אותו. הי' גמור אצלו להחזירה לאברהם ועל
דעתא דהכא אז אברהם לא גירשה שוב […] אמר
ליה ועתה השב אשת האיש.

עמוד 2/4
עמוד 3/4
עמוד 4/4

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1951-02-18

מקבל/ת המכתב

שם: ואברהם וינגוט ויעקב
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות